pagina 22 lente 1998

Regesten Fonds Wassenaar Toen duidelijk werd, dat alle Middeleeuwse akten van Nederland niet konden worden uitgegeven, gingen archi- varissen zich in het begin van deze eeuw richten op het maken van regesten. Het regest biedt een samenvatting van De moleti en de molenaar van Wassenaar. Detail uit een kaart op perka- ment van Jacob Coensz. uit 1550, Huisarchief Twickel, inv.nr. 7629. Foto: J. Mulder. 21 en 28 februari Actief meewerken aan natuuronderhoud? Het kan weer tijdens de heideschoningsdagen in februari. Op deze twee zaterdagen gaan de gezamenlijke Twentse groene vereni- gingen samen met enkele scoutinggroepen en uiteraard de Vrienden van Twickel zich weer een ochtend inspannen voor het behoud van de prachtige natte heidevegetatie rond het Kerkevelder voetpad bij Beckum. De bedoeling is die vegetatie zoveel mogelijk handmatig te ontdoen, schonen, van ongewenste opslag als vliegden en berk. Willen we dit cultuurlandschapstype behouden dan zullen we daarvoor actief de voorwaarden moeten scheppen. Zonder dit men- selijk ingrijpen groeit de heide onherroepelijk dicht. Verzamelen om 9.00 op het kruispunt van de Deldenerdijk ( de weg van Delden naar Beckum) en de Vlierveldsweg. Vergeet u niet uw laarzen en werkhand- schoenen mee te brengen. Voor gereedschap wordt gezorgd. Er wordt tot ongeveer 12.30 gewerkt. Tijdens de pauze wordt u door de Stichting Twickel een kopje koffie aangeboden. een akte, waarin alle zakelijke elementen zoals namen, datum en rechtshandeling zijn opgenomen. Tegenwoordig worden er vrij wel geen regesten meer gemaakt. hoewel het nut ervan onomstreden blijft. Meestal worden de regesten uitgegeven als bijlage bij een archiefinventaris. De hier aangekondigde publikatie vormt een vervolg op de in 1993 gepubliceerde inventaris van het huisarchief Twickel. De regesten bieden een samenvatting van aktes over de goederen van de familie Van Wassenaar in Holland en Utrecht. Omdat de familie Van Wassenaar van oudsher in Holland een vooraanstaande rol speelde, kon de regesten- lijst met 365 nummers over de periode 1222 – 1600 zeer omvangrijk worden. Bijeen bevatten deze door mevrouw G.M. van Aalst gepresenteerde regesten een schat aan informatie. Informatie bovendien, waarvoor de onderzoeker niet meer naar het vanuit het Westen des lands moeilijk bereikbare archief in Delden hoeft te reizen. Naast de regesten omvat de door het Algemeen Rijksarchief verzorgde publikatie een beknopte inleiding over het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel en over archieven van zijtakken van deze familie. Stambomen verduidelijken dit verhaal. Verder zijn enige illustraties opgenomen. Het boek wordt afgesloten met een index. J.C. Kort De uitgave Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel. 1222 – 1599 is te verkrijgen bij het Algemeen Rijksarchief. Prins Willem Alexanderhof 20 in Den Haag. Deprijsbedraagt/35,00. Het boek wordt opge- stuurd na overmaking van f 40.00 op giro 50.75.88 ten name van comptabele Algemeen Rijksarchief in Den Haag onder vermelding van: Publikatiereeks nummer 6. 21 maart Ergemis over rotzooi in de natuur? Doe dan mee aan de Natuurschoonmaakdag op zaterdag 21 maart. In het kader van een landelijke actiedag worden tonnen vuil verzameld en afgevoerd. Op het landgoed Op Twickel wordt dit geor- ganiseerd door de WBE Twickel. Ook de Vrienden wordt de mogelijkheid geboden om daadwerkelijk mee te helpen aan deze helaas noodzakelijke schoonmaakbeurt van de natuur. Er wordt in ploegjes van vier a vijf personen met een auto met aanhangwagen gewerkt. De jachtopzieners coordineren de werkzaamheden. Omdat er veel afval zoals plastic, blikjes en puin uit bosranden en sloten gevist moet worden, is het raadzaam om laarzen en werkhandschoenen te dragen. Verzamelen om 9.00 uur bij de paardenschuur, schuin tegenover het kasteel Twickel.