pagina 22 lente 1996

hebben zij niet alleen het kasteel beheerd maar onder hun leiding is praktisch de hele inventaris in kaart gebracht en zijn vele conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. Helaas hebben de Hassinks aangekondigd eind dit jaar gebruik te willen maken van de VUT. Pachtprijs Bij pachten is het gebruikelijk dat verhogingen eens in de drie jaar plaatsvinden. Ingaande dit jaar gaan de pachten met gemiddeld 15% omhoog. De mogelijkheid daartoe is geopend aangezien het zogenaamde Pachtnormenbesluit eind vorig jaar door de regering is herzien. Tijdens de jaarvergadering van de Twickel pachters op 18 januari heeft rentmeester Schimmelpenninck een toe- lichting gegeven. Voor de pachters komt deze verhoging niet erg gelegen gezien de matige vooruitzichten in de meeste sectoren. Anderzijds zijn de pachten altijd nog erg laag ten opzichte van de onderliggende waarde. Het erve Wanink op de Deldeneresch. Foto: J. Mulder. Afsluiting zandwegen Op verzoek van Twickel heeft de gemeente Ambt Delden een voorstel voorbereid om een tlink aantal -meest- zandwegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en gebruikers van aanliggende percelen worden hiervan uitgezonderd. De betreffende wegen blijven open- baar en de gemeente blijft verantwoordelijk voor het onder- houd. De stichting en de Vrienden zijn verheugd over dit voomemen van de gemeente. Het is zowel voor de natuur als de rustzoekende recreant een heel positieve daad. Nieuwe erfpachters Dit voorjaar krijgen twee oude Twickel erven nieuwe bewoners. In beide gevallen gaat het om boerderijen die hun agrarische functie verloren hebben als gevolg van schaalvergroting. Het echtpaar Banis uit Enschede gaat erve Wanink, ook wel geheten het Jachthuis op de Deldeneres bewonen. Erve Witveld te Beckum zal bin- nenkort bewoond worden door het echtpaar Schepers uit Delden. A.H. Schimmelpenninck Theeschenkerij zoekt vrijwilligers m/v Dankzij de vrijwilligers komen de tuinbezoekers aan hun trekken. Foto: L. Hassink. Tweede Pinksterdag, 27 mei zal het tuinseizoen weer van start gaan, dat houdt tevens in dat de theeschenkerij die gedurende de zomermaanden in de oranjerie is ingericht haar deuren weer zal openen voor de vele tuinbezoekers. Gezien het feit dat we het komend seizoen geopend zul- len zijn van maandag- t/m vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur zoeken we mensen die het leuk vinden om ons te helpen. Momenteel werken we met een gezellig team enthousiaste mensen die het leuk vindt om gasten uit bin- nen- en buitenland welkom te heten. De bezoeker geniet van de schitterende tuin en de fraai ingerichte theeschen ­ kerij waar een gemoedelijke sfeer hangt. We zoeken mensen, die we kunnen inzetten voor alle voorkomende werkzaamheden in de theeschenkerij zoals serveren en het bijhouden van het buffet, maar ook om een gezellig praatje te maken met belangstellenden. De werk ­ zaamheden zijn dus zeer gevarieerd. Ook als u van bakken houdt en ons wekelijks van verse produkten wil voorzien houden wij ons aanbevolen om op die manier Home-made gebak te kunnen serveren. Hierbij wordt gedacht aan scones, muffins, fruitcake, hartige taart, soesjes etc. Suggesties zijn altijd welkom. De onkosten hiervoor worden vergoed. Voor meer informatie kunt u bellen met Liesbeth Hassink 074-3762596 of 074-2504905 (na 19.00 uur).