pagina 22 herfst 2001

Vereniging Vrienden van Twickel Fietstocht D e Vereniging Vrienden van Twickel organiseerde op zaterdag, 18 augustus j.l een fietstocht over het prachtige Twickelse landgoed. Er hadden zich 65 leden voor deze tocht aangemeld. De stromende regen gedurende de gehele ochtend deed vermoeden dat de tocht wellicht niet door zou kunnen gaan. Niemand zou immers komen opdagen! Maar gelukkig werd het ’s middags droog. Het klaarde op en de zon ging zelfs schijnen. Het gevolg was, dat er toch nog 35 deelnemers aan de start verschenen, zelfs enkelen van buiten Twente. De prachtige route werd zeer gewaardeerd, evenals het feit dat Lucy en Gerrit halverwege met een ver- frissing klaar stonden. Na afloop werd op het terras bij ‘t Hoogspel nog gezellig nagepraat onder het genot van een consumptie, aangeboden door de vereniging. Velen vroegen zich af of zo’n fietstocht niet jaarlijks geor- ganiseerd zou kunnen worden. De beschrijving van de tocht is vanaf heden in het Informatiecentrum van Twickel verkrijgbaar. Tentoonstelling Enige tijd geleden kregen wij het verzoek of er mogelijk leden van onze vereniging konden worden inge- schakeld bij de diverse activiteiten tijdens de tentoonstelling over de familie Van Wassenaer in het kasteel. Nu trof het, dat wij twee jaar geleden onder de leden een enquete hadden gehouden, waaruitondermeereen lijst van personen was voort gekomen, die zich bij het organiseren van activiteiten wilden inzetten. Wij zijn zo vrij geweest deze namen aan de organisatie door te geven en het gevolg is geweest dat een aantal van onze leden zich daadwerkelijk heeft ingezet voor de dagelijkse gang van zaken in mei en juni tijdens de tentoonstelling. Mede dank zij hun hulp is ‘Alles even groot, even vorste- lijk’ zo’n geweldig succes geworden. Het bestuur van de Stichting Twickel heeft deze inzet zeer op prijs gesteld. Omgekeerd heeft de tentoonstelling een positief effect gehad op onze vereniging. Mede doordat onze fol ­ ders in het Informatiecentrum aan- wezig waren, leverde dit een flink aantal nieuwe leden op. Daardoor telt onze vereniging momenteel 1270 leden! Zo kunnen we constateren, dat de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel ondanks hun beider eigen verantwoordelijkheden, zich inzetten voor hetzelfde doel! Uw contributie Het is bij een ieder voldoende bekend dat per 1 januari het betalings- verkeer in euro’s zal plaats vinden. Ook voor de contributiebetaling van de Vereniging Vrienden van Twickel heeft dit uiteraard gevolgen. Zoals iedereen weet, hanteren wij een minimumcontributie van 25 gulden per jaar. Welk minimumbedrag onze vereniging in euro’s zal gaan rekenen, staat nog niet vast. Er speelt namelijk nog een ander punt mee. Door de overgang naar een nieuwe drukker voor het Twickelblad is de prijs per exemplaar namelijk verhoogd van vijf naar zes gulden. Dit betekent, dat van vijfentwintig gulden contributie al vierentwintig gulden moet worden betaald aan het Twickelblad en dat er slechts een gulden overblijft voor het organiseren van andere activiteiten. Gelukkig hebben wij de laatste jaren een redelijke reserve opgebouwd, zodat er nog geen onmiddellijk gevaar dreigt. Het bestuur wil zich echter wel beraden over een mogelijke ver- hoging van de minimumcontributie. De penningmeester denkt daarbij aan veertien euro. Indien hiertoe wordt besloten, dan zal dit echter eerst door de leden op de eerstvolgende jaarvergadering moeten worden goedgekeurd. Zolang er nog geen definitieve goedkeuring is, verzoeken wij de leden met de overmaking van hun contributie voor het jaar 2002 te wachten. Internet Sinds enige tijd kunt u de Vrienden van Twickel vinden op het internet, als onderdeel van de site Natuurlijk- Overijssel. Om ons daar te vinden gaat u als volgt te werk: ga naar www.natuurlijk.nl/index.html kies bij de blauwe ‘tabs’ rechts bovenaan de pagina ‘organisaties’klik vervolgens op VVT (in venstertje links) of Vereniging Vrienden van Twickel (in het lijstje). De rest wijst zich vanzelf. Mensen die geen lid zijn en ons op deze site tegenkomen, kunnen zich online aan- melden als lid op het onderste deel van onze pagina. Deze mogelijkheid heeft inmiddels menig nieuw lid opgeleverd. Behalve informatie over de Vrienden van Twickel kunt u allerlei interessante toeristische informatie over Overijssel vinden. Klikt u eens (weer bij de blauwe tabs) op ‘agenda’. Als u vervolgens naar de onderkant van deze pagina gaat, kunt u een dag en een maand kiezen (doorte scrollen) en dan verschijnt er een overzicht van de activiteiten en evenementen die er op die dag in de provincie plaats- vinden. Ook de activiteiten van de V.V.T. zijn hier te vinden. Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel