pagina 22 herfst 2000

waardeert overigens zeer dat zovelen bereid zijn zich daadwerkelijk voor onze vereniging te willen inzetten. Er zijn aan het bestuur vele nuttige suggesties gedaan, waarmee wij ons de komende tijd zullen gaan bezig houden. Er waren echter ook ideeen bij waarmee onze vereniging niet veel kan doen. Zo behoren de kas- teelconcerten tot de competence van de Stichting Kerk en Muziek en de openstelling van de tuinen tot die van de Stichting Twickel. De meeste suggesties zullen ech ­ ter door het bestuur in overweging worden genomen. De enquete heeft ons een duidelijk beeld gegeven over wat er onder onze leden leeft. Ook hebben de ant- woorden zowel het bestuur, de activiteitencommissie als de redactie van het Twickelblad gesterkt om vooral door te gaan op de wijze zoals u van ons gewend bent. A lie inzenders hartelijk dank! Jaarvergadering In cafe-restaurant Hoogspel waren op woens- dag, 26 april 75 leden aanwezig op de jaarvergade ­ ring. Tijdens zijn openingswoord meldde de voorzit- ter P. Bunge, dat de groei van het aantal leden zich voortzet en dat het aantal op dat moment 1084 bedroeg Verder ging hij in op de gehouden enque ­ te. Hiervan treft u elders in dit blad een verslag aan. Gewezen werd nog op de voorstelling van het koningsdrama bitter dat in de maand juli op de Carolinaberg te Dieren wordt opgevoerd. De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag 1999 en hetfinancieel verslag over dat- zelfde jaar werden ongewijzigd goedgekeurd, evenals de begroting voor het jaar 2000. De kas- commissie, bestaande uit de heren G. Aalderink en J. Wideman heeft de stukken gecontroleerd en accoord bevonden, waarop penningmeester en bestuur werden gedechargeerd voor het gevoerde financiele beleid. Als nieuw lid van de kascommis- sie werd benoemd de heer S. de Visser. Van de bestuursleden is de heer W. van den Bosch aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft zes jaar lang op voortreffelijke wijze het secretariaat gevoerd. De voorzitter dankte hem daarvoor en bood hem een fles wijn aan. Mevrouw Bosch ont- ving een mooi boeket. In zijn dankwoord roemde de heer Van den Bosch de zeer plezierige samen- werking die hij zes jaar lang in het bestuur heeft mogen ondervinden. Hij wenste het nieuwe bestuur eenzelfde collegialiteit toe. Als nieuwe secretaris werd benoemd de heer J.W. Hakstegen, terwijl de heer G.J. Dubbelink werdt benoemd als vertegenwoordiger van de G.L.T.O., in de plaats van de heer R. Busschers, die wegens tijdgebrek moest aftreden. Na de pauze hield de heer Hakstegen een interes- sante lezing met dia over het belangrijke Gelder- se Twickelbezit, het Hof te Dieren. Gerrit Aalderink Korte berichten Presentatie landschapsplan Op dinsdag 5 September organiseert de Stichting Twickel een informatiebijeenkomst over het herstel- plan voor het Twickelpark. Deze bijeenkomst vindt vanaf 20.00 uur plaats in de Paardenschuur aan de Twickelerlaan. Landschapsarchitect Michael van Ges- sel zal zijn plan toelichten. De parkaanleg van Twickel is het werk geweest van vele achtereenvolgende eigenaren. Zij lieten zich bij- staan door beroemde landschapsarchitecten als Daniel Marot, vader en zoon Zocher en Petzold. Toen baron Van Heeckeren de uit Duitsland afkom- stige Petzold naar Twickel haalde, was deze al een man op leeftijd. Petzold maakte een ambitieus plan voor een uitgestekt gebied. Mede door zijn overlijden enkele jaren later (1891) werd dit plan niet volledig uitgevoerd. Sindsdien is al meer dan een eeuw verstreken. Van de door Petzold aangeplante heesters is veel verdwenen. Oude bomen gingen dood of sneuvelden in stormen. De rondweg om Delden werd in 1970 aangelegd en vormt sindsdien een wezensvreemd element in de uitgestrek- te parkaanleg. Redenen genoeg om een deskundige landschapsarchitect zijn visie te laten geven op de vraag hoe het verder moet. Hiertoe heeft het stichtingsbestuur Michael van Ges- sel, landschapsarchitect te Amsterdam, uitgenodigd. De heer Van Gessel heeft eerder plannen gemaakt voor Groeneveld bij Baam en diverse buitenplaatsen in de omgeving van Utrecht en Graveland. Intussen heeft Van Gessel zijn voor het parkgebied aan weerszijden van de Twickelerlaan gereed. Het is geen reconstructie van het Petzold Net als vroegere landschapsarchitecten bouwt hij ver ­ der aan het park zoals hij dat aantrof, echter met veel oog voor de aanwezige waarden. Dit plan zal per deel- gebied verder worden uitgewerkt. De uitvoering zal eveneens per deelgebied ter hand worden genomen. Het zal vele jaren duren voor het werk gereed is. Van Gessels plan is bij de stichting in goede aarde gevallen. Het is een veelomvattend plan dat Twickel vrienden zeker zal interesseren. Daarom heeft de stich ­ ting het initiatief genomen voor de organisatie van de presentatie op 5 September. De bijeenkomst staat open voor leden van de Vereniging Vrienden van Twickel en andere belangstellenden. A.H. Schimmelpenninck