pagina 21 zomer 2007

De jachtpalen Door de eeuwen heen ontwikkelde de jacht zich tot een alleenrecht van de grootgrond- bezitters. Dit recht ging over in een ‘heerlijk recht’, een recht van de heer der heerlijk- heid. Deze heer jaagde niet alleen op zijn eigen gronden, maar 00k op gronden van derden welke binnen zijn machtssfeer lagen. Zo ontstonden rond de vele heerlijk- van Twiekel heden en havezaten uitgestrekte wildbanen en waranden, waar de jacht aan anderen dan de heer, verboden was. Na de komst van de Fransen gold vanaf 1795 00k in ons land het jachtrecht als gevolg van grondei- gendom. In 1815 werden de ‘heerlijke jacht- rechten’ weer in ere hersteld. Naar aanlei- ding hiervan vond in datzelfde jaar Jachtpaal, even buiten Hengelo, rechts van de weg naar Delden. De paal is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst van Hengelo. registratie plaats van de eigen jacht van de havezaten Twiekel, Dubbeling en Weldam. M.C. gravin van Wassenaer Obdam stelde met haar Rentmeester W. Mellink een lijst samen van plekken, waar jachtpalen dien- den te verrijzen. De lijst vermeldde 108 palen, die dienden ter afbakening der priva- tieve jacht. De eerste werden geplaatst in de Esch, Azelo, Buren en Oele. Met de jachtwet van 2 juli 1923 werden de heerlijke jachtrechten afgeschaft. Als gevolg hiervan verloren 00k de jachtpalen hun functie. De jachtpalen kwamen uitde Bentheimer- en Cildehauser groeven en hebben een afmeting van 8 bij 10 duim en 12 voet hoog, waarvan ongeveer 8 voet boven het maai- veld. In de jaren na 1816 werden regelmatig jachtpalen naar Twiekel vervoerd. Het trans ­ port werd veelal verzorgd door de pacht- boeren. Hun loon werd dan in mindering gebracht op de pachtsom. In 1975 stonden er nog 24 fier overeind, 6 palen lagen in brokken op de grond. Nu, anno 2007, is het er droevig mee gesteld. Er staan er nog slechts 19. Het siert de gemeente Hengelo dat zij een jachtpaal op haar grondgebied, rechts van de weg richting Delden, heeft opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Een voor- beeld voorde Hof van Twente. Helmig Kleerebezem Winnendefoto Vorig jaar heeft in de Twickelbladen Voor- jaar en Zomer een oproepje gestaan om uw mooiste digitale foto’s van het land- goed Twiekel naar ons toe te sturen. Mocht de foto worden afgedrukt dan ont- vangt de inzender een jaarkaart voor de kasteeltuinen van Twiekel. Deze keer is de kaart voor Marten de Bruin uit Vriezen- veen van wie we deze foto ontvingen. Volgens Eddie Morskate, die als professi- oneel fotograaf enkele foto’s beoordeeld heeft, is dit een spannende foto! Hij is genomen vanuit een verrassende hoek met een mooie voorgrond. Het licht is mooi en zacht. Compositorisch is hij hele- maal juist.