pagina 21 zomer 2006

Fooien als marketing van bouw In de bouw is het al sinds long een (goede) gewoonte dat bij het bereiken van de nok van een nieuw te bouwen gebouw, de opdrachtgever aan de medewerkers van de aannemer het zogenaamde ‘pannenbier’ schenkt. Naderhand bij het gereedkomen van het gebouw wordt dat gebruik dan nog eens dunnetjes herhaald wat dan liefst gepaard gaat met het overhandigen van een enveloppe met inhoud. Hoe lang of sinds wanneer dit gebruik al bestaat, is niet bekend maar dat moet al heel lang zijn. ‘fooyen’ een bedrag kregen van 150 gulden (HAT 2501/14). Dat is voor die tijd een enorm bedrag, zeker als we weten dat een vakman metselaar toen circa 16 tot 18 stui- vers per dag verdiende. Cezien het feit dat ‘fooien’ eigenlijk slechts werden gegeven bij bereiken van het hoogste punt van een gebouw, maar meestal als het werd opgeleverd, moet dat betekenen dat de zuidtoren in 1828 bouw- kundig weer klaar was. H. Reynders Foto’s gevraagd In het vorige Twickelblad heeft een oproep- je gestaan om uw mooiste digitale foto’s van het landgoed Twickel naar ons toe te sturen onder vermelding van uw naam en adres, plus onderschrift met datering. Er zijn al heel wat foto’s binnengekomen op: twickelfoto@gmail.com De meeste foto’s gaan over de herfst en winter, wat gezien de tijd waarin de oproep verscheen, niet vreemd is. We bewaren ze dan 00k tot die tijd. Mocht uw foto in het Twickelblad afgedrukt worden, dan ont- vangt u een jaarkaart voor de kasteeltuinen van Twickel. Blijf vooral uw foto’s insturen naar bovengenoemd adres! In de rentmeestersrekeningen in het huis- archief Twickel komt men het schenken van biertijdens een (ver)bouw, regelmatig tegen. In de oudst bewaard gebleven reke- ningen (midden i7de eeuw) vinden we bij voorbeeld al tijdens de herbouw van de zuidvleugel de verantwoording van ‘drinck- gelt (=fooi) voor de werklieden (i643-’44) en 00k aparte posten voor ‘kost en verte- ringhe’. Ook wordt een ‘halve tonne bier’ voor de timmerluiden van negentien gul ­ den genoemd. Dat bepaalde handwerklieden loon plus kost kregen, blijkt uit de notering van be- dragen voor ‘die kost en bier an graevers’ naast loonposten met de toevoeging ‘op sijn kost’ en ook wel ‘op ons kost’. Naast deze consumptieve uitgaven wordt niet zelden ook een bedrag voor ‘drinckgelt’ genoteerd. Het toekennen van een extra geldelijke be- loning tijdens bouwwerkzaamheden, kan ons soms zelfs een aanwijzing geven over de fase waarin het bouwwerk zich op dat moment bevond. Zo noemden eerdere au ­ teurs dat de zuidtoren van Twickel gelijk- tijdig met de frontgevel zou zijn gebouwd (waar in 2005 al een correctie op werd aan- gebracht). Deze toren zou in de eerste helft van de i9de eeuw zijn vervangen of verbouwd. Uit de rentmeestersrekeningen kunnen we die laatste verbouw tot in de details volgen. Tevens vinden we daar ver- meld dat de hoofdaannemer Bos en zijn werklieden op 9 oktober 1828 samen aan Twickel MOESTUIN Bijzoiidere eenjarige planten gekweekt op de Moestuin van Landgoed Twickel voor ‘Rots’tuin en Tormele’tuin zijn nu ook te koop. , De openingstijden vartde Moestuin woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur (hoekTwickelerlaan/BtJtnsestraat)