pagina 21 zomer 2002

Peiling onder erfpachters en huurders In het vorige Twickelblad zijn de resultaten van een enquete onder bewoners van Twickelpanden gepubli- ceerd. Inmiddels is er tussen de initiatiefnemers van de enquete en de Stichting Twickel, de voorzitter van het bestuur en de rentmeester, van gedachten gewisseld over de uitkomsten van het onderzoek. Samengevat leverde dat de volgende voorlopige conclusies op: Erve De Veldmolen. Foto: J. Mulder. * Vanuit Twickel staat men positief tegenover het ver- beteren van de communicatie tussen erfpachters/ huurders en Twickel. * Het is ook van groot belang dat er een goede commu ­ nicatie is tussen de bewoners onderling mede om bijvoorbeeld het begrip tussen pachters en bewoners te versterken. * Waarschijnlijk zijn bijeenkomsten voor alle bewoners en pachters van een buurtschap het beste middel om de communicatie met Twickel, maar ook onderling te versterken. Voor een dergelijke bijeenkomst moet dan wel een duidelijke aanleiding bestaan. * Om algemene informatie over de Stichting Twickel en over het te voeren beleid goed te kunnen communi- ceren is het wellicht nuttig dat er een algemene brochure komt. Gezien de beperkte respons op de enquete lijkt het bestaansrecht van een vertegenwoordiging van erf- pachters/huurders in de vorm van een commissie voorals- nog niet groot. We moeten ons hierbij realiseren dat iede- re bewoner een individueel contract heeft met Twickel. Fons Lohuis Albert Schimmelpenninck Weg Delden – Borne een racebaan Onder de kop ‘Weg door Twickel lijkt wel een racebaan’ werd op donderdag, 18 april in Twentsche Courant Tubantia gewezen op de dikwijls levens- gevaarlijke situatie op de weg Delden – Borne. Een dag later volgde er weer een artikel met readies van de heer Van de Woerdt. Metingen door de politie Twente hebben duidelijk gemaakt dat de weg door veel automobilisten als racebaan wordt gebruikt. Politiewoordvoerder Holslag zegt in het artikel dat er nog nooit doden zijn gevallen. Dit is niet juist. Er zijn mij twee dodelijke ongevallen op die weg bekend. Enige maanden geleden heeft de ‘Vereniging Vrienden van Twickel’ reeds op het gevaar gewezen in een brief aan de heer Waanders van de Eenheid Wegen en Kanalen, Sectie Oost van de Provincie. Dit gebeurde na een artikel in dezelfde krant waarin werd beschreven hoe een wielrijder temauwernood het vege lijf kon redden. Het is bij onze vereniging bekend dat de weg over een aantal jaren grondig zal worden aangepakt. In afwachting daarvan hebben wij toen, om ongelukken te voorkomen, de provincie verzocht een deel van de maatregelen reeds op zo kort mogelijke termijn van toepassing te verklaren. Dit kan zonder veel kosten geschieden. In het artikel van 18 april erkent de heer Waanders dat een deel van de maatregelen wel eerder is uit te voeren. En dat betreft nu juist onze voorstellen van enkele maanden geleden. Daarom is de Vereniging Vrienden van Twickel blij met deze aandacht voor onveiligheid op de weg Delden – Borne. Mevrouw Van Driel, wethouder van Openbare Werken, voelt er niets voor om op de defmitieve aan- pak van de weg vooruit te lopen. Moeten er dan eerst meer slachtoffers vallen? Wel wil zij trachten flitspa- len langs de weg geplaatst te krijgen. Op zich is dit verheugend, maar daarmee kiest zij voor een duurde- re oplossing. Er dient niet langer te worden gepraat of gestudeerd, maar er moet actie worden ondemomen. Of dit nu flitspalen worden of 60-kilometerborden, of beide, maar een inhaalverbod zal zeker nood- zakelijkzijn. Jan Hakstegen Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel