pagina 21 zomer 1996

Weegschaal, type Be ranger met gewichtenblok. Foto: J. Mulder. door J.M. Kleman en Zn. uit Amsterdam en nog een gebro- ken stok uit 1804. Een derde el van 68,2 cm zal een aantal decennia jonger zijn. Voor natte vloeistoffen, zoals melk, zijn haast geen maten in de verzameling gevonden. Een tweetal schepma- ten met oor uit 1914 en een deciliter en een halve liter res- ten nog. Uitde gevonden verzameling maten, gewichten en ver- dere instrumentatie blijkt de belangstelling voor het gebruik van deze voorwerpen. Men kan concluderen dat Twickel goed maat hield. Vertaling Nader Betoog uit 1783 Uwe edele mogendheden, de gedeputeerden van Ridderschap en Steden van Overijssel, gelieven op te merken, dal door onrechtmatig handelen van de Drost het recht van de Twentse steden is aangetast. Het ijkgeld dat bedongen wordt is willekeurig en overmatig vastge- steld, zoals een daalder voor een 50-ponds gewicht en een navenant hoger hedrag voor andere gewichten, ellen en maten. Verder blijkt, dat het ijken door de Drost in de kleine steden voomamelijk ten doe I had om iedere twee jaar een aanzienlijke som geld binnen te halen en daarbij de tussentijdse inspecties te verwaarlozen. Het aanbrengen van het ijkmerk, waarvan het tijdstip van te voren wordt aangekondigd, is volgens de Drost voldoende. Zo wordt het grote geld binnengehaald. Korte bcrichten Nieuwe voorzitter pachterscommissie Tijdens de jaarvergadering van de Twickelpachters in januari trad voorzitter Horstman af. De heer Bijen uit Woolde werd in zijn plaats tot lid van de pachterscommis ­ sie benoemd. Volgens het reglement wijst de commissie uit haar midden een nieuwe voorzitter aan. Inmiddels is bekend geworden dat de heer Breteler de nieuwe voorzit ­ ter wordt. Hiermee komt een eind aan een periode waarin de pachterscommissie ’’stuurloos” was. De heer Breteler leidt een gesloten varkensbedrijf in Oele. In een volgend Twickelblad zal hij nader aan de lezers worden voorgesteld. Plan Kleine Gelderse Waard A1 enkele jaren is de Stichting Twickel met hulp van Adviesbureau Stroming bezig met de voorbereiding van een natuurontwikkelingsproject bij Zevenaar. Dit project houdt in dat zo’n 60 ha weiland gedeeltelijk wordt afgegra- ven en omgevormd naareen afwisselend natuurgebied. Het project financiert zichzelf, omdat de plaatselijke baksteen- industrie de af te graven klei als grondstof kan gebruiken. Voor dit project is een provinciale vergunning nodig. In dat kader vond op 13 mei een informatieavond plaats voor omwonenden en belangstellenden. De provincie Gelder- land staat positief tegenover het plan omdat het goed past in de provinciale plannen voor de Gelderse Poort. De Raad voor het Natuurbeheer bezichtigt Twickel. Op de voorgrond van links naar rechts de heren Nijhof Stichting Natuur en Milieu, Vonhoff, voorzitter Raad voor het Natuurbeheer, Rauwenhoff, voorzitter Bosschap, en Boreel, voorzitter stichting Twickel. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Raad voor het Natuurbeheer De Raad voor het Natuurbeheer is het adviesorgaan van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van de natuur. Eenmaal per jaar trekken de leden van de raad zich ergens in Nederland terug om inspi- ratie op te doen. Dit keer had men hotel Carelshaven uit- verkoren als basis. Na een dag vergaderen werd de tweede dag geheel besteed om het landgoed Twickel te bezoeken. Men liet zich uitgebreid informeren over het functioneren van de stichting. De Raad onder leiding van de heer Vonhoff toonde zich zeer ingenomen met de wijze waarop het landgoed beheerd wordt.