pagina 21 winter 1995

wordt gewezen op een Tertiale ontsluiting en de resten van een oud sluisje. Via de Grote Looweg en de Krudersweg komen we langs het 40 ha grote landgoed De Haar. Dit is indertijd door Twickel aangekocht als compensatie voor gedwongen verkopen ten behoeve van de infrastructuur. Hier zou de golfbaan worden aangelegd, maar dat bleek maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar. Er wordt nu begonnen met de aanleg ervan, iets ver- schoven en deels op voormalige landbouwgrond. Ook hier komt de economic om de hoek: een golfbaan brengt per ha ongeveer tien keer zoveel op als landbouw. Zo wordt er tegenwoordig van alles verbouwd: kampeerders, struisvo- gels, golfers en zelfs ook nog graan. hier in dit lage gebied de verschillen in wateraanbod sterk gegroeid. Dit wordt veroorzaakt door de enorme stedelij- ke groei, waarbij veel regenwater niet in de bodem wordt opgenomen, maar zo snel mogelijk via riolen en (gekana- liseerde) beken wordt afgevoerd. Dit begrijpend zien we hier het hoge watemiveau van het Twentekanaal in het laaggelegen omringende gebied. Het gevolg is dat kwel- water van het kanaal door de dijk siepelt in de naastgelegen kwelsloot. Het gebied is relatief schoon en kent een bij- zondere flora. De eiken zijn geplant gelijktijdig met de aanleg van het kanaal en zijn dus nu ca. 60 jaar oud. De tocht gaat nu zuidwaarts langs het kanaal, waarbij we aan de overzijde de stortplaats „Het Rikkerink” zien De waterreserve bij de Noordmolen. Foto: W.H. van den Bosch. Bij de voormalige zuivelfabriek gaan we de Schoolstraat in en passeren daarbij het schooltje van Deldenerbroek. We zijn inmiddels weer 10 meter gedaald en fietsen nu op een niveau van ca. 10 meter boven N.A.P., in een oud moerasbroeklandschap. De ondergrond bestaat uit goed waterdoorlatend zand met daarop ongeveer een halve meter zwarte grond. In dit gebied heeft de Twickelervaart indertijd tussen dijkjes gelopen, die inmiddels zijn geslecht. En hier vond in 1823 het laatste heksenproces in deze streek plaats, waarbij onder grote publieke belangstelling een vermeende heks te water werd gelaten. De ongelukkige verdween echter meteen onder water en was dus onschuldig. Zij kon nog juist voor de plechtige verdrinking worden gered. Twentekanalen De tocht wordt vervolgd naar de plaats waar de Twickelervaart onder de Almelose zijtak van het Twentekanaal wordt doorgeleid. In de loop der jaren zijn liggen. Deze stamt uit de zestiger jaren. Er is geen bodem- afsluiting toegepast en er ligt een variabele hutspot van allerlei troep gestort, van huisafval tot bouwpuin, che- misch afval, ziekenhuisresten en industrieel afval. Kompleet met de beruchte polycicliden en zware metalen. In de loop der jaren is hier ongewild een chemisch proces op gang gekomen, waarbij zware metalen zich hebben gebonden aan organische stoffen. Maar deze worden op hun beurt weer afgebroken door bacteriele processen, waarbij methaan en zwavelhoudende gassen ontstaan. Deze worden opgevangen en voor verwarming gebruikt. De zware metalen gaan dan gedeeltelijk over in waterop- losbare verbingen, die nu elk ogenblik in het Twentekanaal kunnen doorbreken. Voor een dergelijke cyclus staat 20 tot 30 jaar. Het volgende punt is het uittredepunt van de Hagmolenbeek in het Twentekanaal. Dit lozingspunt ligt vrij dicht bij de sluis van Delden, waardoor schepen soms met lage snelheid varen en dan minder goed bestuurbaar zijn. Bij hoge uitstroomsnelheden kan dit een zig-zag vaart ten gevolge hebben. Daartegen zijn maatregelen genomen in de vorm van een snelheidsreductie, een keerschot in het