pagina 21 voorjaar 2011

vader (Johan Herman), moeder (Dina Jasink), de zussen Cerda (1934), Betsie (1936) en Willy. Hij groeide op tussen de beesten en genoot van het landleven om de boerderij. Met vriendjes trokken ze vaak de bossen van Twickel in. Eerbiedig keken ze dan vanaf de ophaalbrug naar het machtige voorfront van kasteel Twickel. Willy weet het nog goed: “Hoe zou het er van binnen uitzien, was daar 00k een kas- teelspook zoals je leest in kasteelverhalen. En hoe leefde de barones achter de kasteelmuren met die donkere ramen?” Hun dagdromen werden altijd weer ver- stoord door het geluid van de bel om de nek van de grazende melkkoeien in de wei tegenover het kasteel. Al op jeugdige leeftijd kwam ik (H.K.) regelmatig met mijn vader en moeder op bezoek bij de familie Nijenhuis op boerde ­ rij De Wengel. Mijn opa kocht hier in de Tweede Wereldoorlog en latere jaren aard- appels voor de verkoop in zijn groente- winkel in Enschede. Mijn moeder hielp 00m Johan en tante Dina jaarlijks op i november bij het slachten.’s Avonds werd er dan gegeten in de kleine keuken van de boerderij. Beide families zaten dan rond de houten geschuurde tafel en ‘lepel- den’ uit een grote braadpan van de eigen- gemaakte worst en baklever. Dit beeld kwam, we hadden elkaar ruim 55 jaar niet meer gezien, weer even op mijn netvlies tijdens ons gesprek over de Bakerij. Melkventer en boer In 1976 ontmoette Willy de weduwe Dine Twilhaar-Krommendam (Dine van de Bake) op de Bakerij toen opa Krommen- dam 85 jaar werd. Alle ‘noabers’ waren voor het feest uitgenodigd. Het verjaar- dagsfeest bleef niet zonder gevolgen. E6n jaar later trouwde Willy op 36-jarige leeftijd met Dine. Zij bestierde op dat moment met haar dochter Joke en opa de boerderij. Willy vertelt onder het drinken van een geurige kop koffie over zijn tijd op de Bakerij. Opa Krommendijk, maar 00k Willy’s vader, hadden hem verteld dat door de komst van het Twentekanaal in 1935 de eeuwen- oude ‘noaberschop’ in tweeen werd gedeeld. Wegen werden geblokkeerd en sommige boerderijen verplaatst. Ook werden gronden herverdeeld. Illustratief was de bouw van een nieuwe boerderij voor Harink aan de Woolderzijde van het kanaal. De komst van Willy op de Bakerij beteken- de een impuls voor het boerenbedrijf. "Door mijn komst werd in 1977 een lig- boxenstal gebouwd van 16,5 x 30 meter, voor 55 stuks melkvee.” Naast boer was Willy van 1960 tot 1978 melkventer in Woolde en Deurningen. Na het in bedrijf stellen van de rioolwaterzuivering in Hengelo in 1973 vervoerde hij 9 jaar lang met hulp van vijf knechten 150 m 3 slib per Ufgm No. 820 PACHTOVEREENKOMST AIs mondelmg gemactatigde van MARIE AMTI.IF. MECHT1LD AGNES (JRAVIN VAN ALDENBURG BENTINCK, Douatridre Dr. R. F. BARON VAN HEECKEREN VAN WASSENAER. wonande op het Kasteel Twickel. Gemeente Ambt Delden. hierna te noemen verpacbtster, verklaart ondergetekende W. H. BITTER. Rent- meester van Twickel. te Stad Delden. bij deze te verpachten aan Johan Hendrik Herend alaghekke te Uele (Hengelo 10) hierna te noemen pacbter. die door medeondertekening in pacht verklaart aan te nemen het Hrve Bakerij gelegen te Cele . Kadastraal bekend Gemeente tfaotle V Jot. Uol g«hU-lb&2*ll64 T ^-5 ged.-1253“A252-* en 8tad Delden Sec tie A~/2o. ged« – j 1 V ter grootte van ongeveer jo H.A. 38 Aren. 7c c. A* De ondergetekenden verklaren. dat deze pachtovereenkomst wordt gealoten voor het tijdvak ingaande heden en eindigende 11 November 1963 Het pachtjaar loopt van 11 November tot 11 November. Ala jaarlijkse pachtprija wordt overeengekomen zesbooderd seven en tachtlg gulden (t 687»•) ■ 11 — ■— te betalen in handen en ten kantore van den Rentmeester van Twickel zonder enige korting. inhouding of achuldvergelijlang op den 11 November van elk jaar, voor bet eerst op den 11 November 19 52 Deze pacht is voorts aangegaan onder de navolgende Pachtovereenkomst met J.H.B. Slaghekke. dag naar boeren in de omgeving. Die bemestten hun landerijen ermee. Op 29 februari 1980 werd Willy officieel de pachter van de Bakerij. Acht jaar later over- leed Dine. “Na het overlijden van Dine trouwde ik op 27 September 1990 met Siny van de Vecht. In 2006 hielden we op met het ‘boerken’. Even handelde ik nog met ‘pinken’ voor de export”, blikt Willy terug. In juli 2010 verruilden ze met weemoed ‘hun’ Bakerij voor een geriefelijke woning aan de Marktstraat in Stad Delden. Hehnig Kleerebezem Erve Bakerij aan de Kanaaldijk 44 tussen Hengelo en Delden wordt uitgebreid met een tweede woning in het kader van de Rood voor Rood-regeling. Deze regeling maakt het eigenaren mogelijk om, naast de bestaande boerderij, een nieuwe woning in het landelijk gebied te bouwen. In ruil daar- voor moet onder meer een aanzienlijke op- pervlakte aan schuren gesloopt worden en moeten verbeteringen worden aangebracht aan het landschap. Voor de Bakerij betekent dit het slopen van de oude ligboxenstal en de verlenging van de oude Twickelschuur (varkenstal).Voor de restauratie van de boerderij en de nieuw te bouwen woning zijn vooraf door landschapsarchitecte Greet Bierema de landschappelijke kaders aange- geven. Voor de realisatie van het plan teken- den de architecten Ten Dam/De Leeuw uit Diepenheim.