pagina 21 voorjaar 2010

21 J A A R G A N G 9 VOORJAAR 2 0 10 tt Twickel Hotel Carelshaven. Fietsen kan Halbertsma niet (meer); hij schrijft: “Tot mijn spyt heb ik in Wiesbaden het fietsen verleerd en ben ik dus op de hulp van een ander vervoermiddel en op myne beenen aangewezen, waarmede U zeker wel rekening zult willen houden". Na afloop van de inspecties worden de be- vindingen in de namiddag met de rent- meesterin Carelshaven besproken. ‘Memorie van Toelichting’ De baron ontvangt op 20 december 1920 een uitgebreide ‘Memorie van Toelichting’ van de beide ingenieurs. De geprojecteer- de hoofdpunten zijn een zuiveringsinrich- ting bestaande uit een bezinkput (systeem Francke) voor de mechanische reiniging. Daarachter geschakeld het oxydatiebed voor de biologische zuivering van het riool- water. Vervolgens wordt het gereinigde water via een uitlaatput geloosd in de Contouren van de installaties zijn nog zicht- baar tussen het hotel en de Oelerbeek. Oelerbeek. Bij de berekening van het project is aangenomen dat het huisgezin met het dienstpersoneel bestaat uit 75 personen en het aantal hotelbezoekers op 100. Met deze aanname is een gemiddelde hoeveelheid water van 100 liter per dag nodig voor het personeel en 25 liter voor de ‘dagbezoekers’. De gemiddelde hoeveel ­ heid afvalwater bedraagt dan 10.000 liter per dag. Ook wordt in de ‘Memorie van Toelichting gesteld dat de huisriolering van het hotel moet worden aangepast. De projectering is in ‘Duitsche normale gegoten ijzeren af- voerbuizen’. In de winter moeten deze buizen zorgvuldig met stro worden omwik- keld of met kurksteen vormstukken worden gei Kostenopgave Op 17 januari 1921 ontvangt baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer van de firma “Industreele Maatschappij Mabeg” uit Utrecht de kostenopgave die als voIgt is onderverdeeld: 1. Riolering van af het hotel met mechani ­ sche reiniging, systeem ‘Francke’ fl. 2500,-. 2. De biologische zuiveringsinrichting fl. 3600,-. 3. De afvoer naar de Oelerbeek fl. 700,- 4. aanpassen van de huisriolering fl.1300,- In de aanbieding is men er vanuit gegaan dat Twickel hulparbeiders ter beschikking zal stellen. Zal dit niet geschieden dan zal de aanbieding van fl. 8100,- verhoogd worden naarfl. 9000,-. Uitvoering De baron vond de offerte van een complete zuiveringsinrichting zoals die werd aan- geboden, te hoog. Halbertsma raadt ver ­ volgens aan om dan alleen de mechani ­ sche reiniging uit te voeren. “Een biologische reiniging kan altijd later worden aangebracht, als daarop maar by den eersten aanleg wordt gerekend”, aldus de ingenieur. Op 22 februari 1921 heeff Halbertsma telefonisch de voorlopige opdracht verstrekt aan de aannemer ‘Mabeg’. Op 11 maart bevestigt de firma de opdracht te zullen uitvoeren voor fl. 4500,- waarbij de biologische zuiveringsinrichting niet zal worden uitgevoerd. De werkzaam- heden beginnen op 22 maart 1921 en worden in mei 1921 afgerond. Hettoezicht wordt verricht door ir. F. Hoops van ‘Mabeg’ die ook de rioolwaterzuiverings- inrichting in Enschede had gebouwd. In een brief van 14 april 1921 vermeldt Halbertsma ook het proces van de baron tegen de gemeente Enschede aangaande de verontreiniging van de beken. Het proces, dat uitgroeit tot een langslepende kwestie, zal uiteindelijk vele jaren later eindigen met een veroordeling van de gemeente. Halbertsma eindigt zijn brief met een be- dankje aan Bitter: “De heer Kluwer”, hotel- eigenaar van Carelshaven, “zeide my Zaterdag j.l. dat het diner van alle vier heeren voor rekening van den Heer van Heeckeren was. Wilt U Zyn Hoogwelgeboren ook namens de overige heeren wel bedanken voor deze beleefdheid, die zeer op prys werd gesteld, evenals de beschikbaar- stelling van het rytuig”. Korte tijd later valt in het onderhoud tussen de rentmeester, Halbertsma en de firma ‘Mabeg’ het besluit om de biologische zuiveringsinrichting behorende bij de mechanische zuiveringsinrichting toch uit te voeren voor een bedrag van fl. 3600,-. Op 12 juli 1921 krijgt de baron toestem- ming van het hoofdbestuur van het Water- schap de Regge om de zuiveringsinrichting voor afvalwater van het hotel Carelshaven aan te sluiten op de Oelerbeek. Helmig Kleerebezem Geraadpleegde bronnen: HuisarchiefTwickel, TW 4193 en TW 4194. H.A. Olink. De baron van Twickel contra Enschede, een milieu- conflict van het eerste uur. Jaarboek Twente 1991.