pagina 21 voorjaar 2007

Vrienden 30 I Lijnolie 82 kg Lijnkoek Knieval Noordmolen Het was geen knieval nit nederigheid, die voorzitter Albert Kienhuis van de Vrienden van Twickel maakte, toen hij met zijn bestuur in de Noordmolen te gast was. Het was uit louter praktische overwegingen, dat hij door de knieen ging om het koperen plaatje met als tekst “Ceschonken door de Vrienden van Twickel” te bevestigen op de onderrand van de wandplaat Van Lijnzaad tot Lijnolie. Van lijnzaad tot lijnolie Opbrengst: | 1000 kg Vlasstro | 220 kg Zaadbollen Het persen van lijnzaad levari lijnkoek en lijnolie op De trilogie van wandplaten was met deze handeling compleet. In zijn dankwoord no- digde voorzitter Jan Fokkens alle Vrienden van Twickel uit om eens de in werking zijnde oliemolen achter de Deldense ijsbaan te be- zoeken en kennis te nemen van de door hen geschonken educatieve wandplaat. De openingstijden van de Noordmolen zijn heel gemakkelijk terug te vinden op inter ­ net; klik op www.noordmolen-twickel.nl en men maakt kennis met de vele facetten van dit aloude industriele monument. Op de dvd van de Noordmolen staan al- lerlei wandelingen en fietstochten, waarin de Noordmolen centraal staat. Uw bestuur heeft vorig jaar besloten om een tweetal ‘restiling’activiteiten te ontwik- kelen om de Vereniging Vrienden van Twic ­ kel een moderner gezicht te geven. De eerste activiteit, samen met de Stichting Twickel, was de verandering van het Twic- kelblad: het resultaat hebt u inmiddels kun- nen zien en de ontvangst ervan bleek zeer positief. De tweede activiteit betrof het logo van de Vereniging. Het logo van de Vereniging Vrienden van Twickel refereert nog sterk aan de activitei- ten rond de geplande aanleg van de weg S 23 door het landgoed in i973,vandaar de tekst Spaar Twickel, in het logo dat verder uit het voor u alien bekende en vertrouwde Tegelijkertijd was op die fraaie zaterdagmid- dag in december j.l. 00k een deputatie van de Houtzaagmolen van Twickel aanwezig om het bij de opening toegezegde cadeau in de vorm van drie nestkastjes aan de mo- lenaars te overhandigen. Voorzitter Jan Hakstegen memoreerde de goede verstand- houding met de collega-molenaars en gaf een toelichting op het cadeau. Het beloofde klompenrek bleek namelijk minder bruikbaar, omdat de oliemolenaars liever niet op de soms gladde vloer op klompen lopen maar op rubber zolen. De drie nestkastjes hebben inmiddels hun plaats gekregen in de onmiddellijke nabij- D Vrienden van Twickel Twickelraam met luik bestaat. Een ver- nieuwd logo zou een moderne stilering moeten hebben terwijl het nog steeds dui- delijk verwijst naar Twickel. Het bestuur heeft daartoe een aantal eisen en wensen geformuleerd en het bureau FTP uit Hengelo opdracht gegeven deze eisen en wensen zoveel mogelijk te verwerken in een ontwerp voor een nieuw logo. Inmid ­ dels heeft het bestuur het ontwerp goedge- keurd en opdracht gegeven het logo uit te werken in een vernieuwd totaal concept. Het resultaat treft u hierbij aan. Hopelijk bent u even positief als wij over het logo. A. A. Kienhuis, voorzitter heid van de molen. Op deze manier hopen we de unieke biotoop aan de flanken van de Deldener Es nog meer te verfraaien. Goede en guile gevers, heel hartelijk dank voor jullie genereus gebaar en schitterende cadeaus! Werkgroep VrijwiUige Molenaars van de Noordmolen Agenda Woensdag 28 maart voorjaarslezing De voorjaarslezing is dus niet op 21 maart, zoals vermeld stond in de convocatie! Spreker is die avond de heer J. Starkenburg, directeur van IJssel- landschap. Zijn lezing zal over he- den en toekomst van de Stichting IJssellandschap gaan. De lezingen worden gehouden in cafe-restaurant Hoogspel aan de Bornsestraat i te Ambt Delden. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 27 april De Twickeldag is op vrijdag 27 april en gaat naar het Bentheimerland. In Steinfurt wordt de Wasserburg ‘Burgh Steinfurt’ bezocht. Meer informatie hierover voIgt via een convocatie en is te lezen op cie@vriendenvantwickel.nl Ceachte leden,