pagina 21 lente 1997

(4. Ook de melk is van eigen erf in de zuivelboerderij Voorthuis. Foto: M. Hermanussen. Het hele beleid van de overheid is op dit moment sterk sti- mulerend gericht op zelfwerkzaamheid en initiatieven van de boer, ook op het gebied van natuur- en landschapsbe- heer. Hierbij spelen vergoedingen voor landschapsonder- houd binnen de Relatienota, ROLO-vergoedingen, stimu- leringsvergoedingen, gemeentelijke bijdragen en bijdragen van particuliere organisaties een belangrijke rol. Streekeigen produkten De Nederlandse landbouw gaat door dalende inkomens steeds intensiever op zoek naar alternatieve inkomens- bronnen. Een groeiend aantal boeren raakt hierdoor ge teresseerd in streekeigen produkten. In eerste instantie wordt er gedacht aan het produceren van streekeigen rund- vlees. Om deze mogelijkheden in kaart te brengen werden twee inventariserende onderzoeken uitgevoerd. Onderzoek I was een enquete onder de pachters van het landgoed Twickel. Onderzoek II bestond uit een achttal interviews met plaatselijke restauranthouders en slagers. Het bleek dat tweeendertig pachters wel vlees willen produceren op basis van natuur- en diervriendelijke uit- gangspunten. Dertig pachters zouden mee widen doen met de opzet van een streekeigen produkt. Elf van deze pach ­ ters hebben grand in relatienotagebied liggen en hebben hier een beheersovereenkomst op afgesloten. Zeven van hen hebben geen grand in relatienotagebied liggen maar zouden wel aan dit project mee widen doen. Drieendertig pachters zijn van mening dat de afzet via de plaatselijke middenstand moet lopen. Om informatie te krij gen over consumentenwensen en – eisen, die aan het produkt en de produktie gesteld moeten worden, de wijze van vermarkting, verwachtingen ten aan- zien van dit produkt en bereidheid tot deelname is een onderzoek gehouden onder slagerijen en restaurants. Uit de restaurants werden vijf etablissementen met klanten uit een bovenmodale inkomensklasse geselecteerd. Er zijn drie zelfstandige slagers benaderd. door het beter toegankelijk maken van het landgoed en voorlichting aan de consument. Ook waren er originele ideeen als het coordineren van ruw- en krachtvoerwinning op het landgoed en gezamenlijke activiteiten op het gebied van fokkerij, aankoop, afzet en voederteelten. Organisatie Produktie Zowel restauranthouders als slagers stellen slechts een beperkt aantal eisen. Deze beperken zich vooral tot eisen aan het produkt en niet aan de produktie: het rundvlees moet van topkwaliteit zijn, een specifieke smaak hebben en hormoon- en residuvrij zijn. Bovendien mag het niet te De belangrijkste vraag is bewaard tot het laatst: Is men bereid tot het verrichten van werkzaamheden of het uitoe- fenen van een functie binnen een toekomstig samenwer- kingsverband? Dertig pachters zijn bereid deel te nemen aan een landschapscooperatie, elf pachters zijn bereid tot het uitoefenen van een functie. De best passende organisatievorm lijkt een informele vereniging binnen de stichting Twickel. Door de eigenaar- gebruikersituatie is het wenselijk verantwoordelijkheden bij de stichting te laten. Om een goed lopende organisatie te verkrijgen is echter een bepaalde mate van organisatie zeer wenselijk. Alle gei pachters kunnen zich aansluiten bij deze organisatie. Succes is alleen te behalen als op gelijkwaardig niveau onderling overleg wordt gepleegd. Het geheel kan alleen slagen als er naast eerder genoem- de voorwaarden een redelijke vergoeding tegenover staat. Landschapsonderhoud. Jan Luttikhedde van het erve Bokdam neemt het voortouw. Foto: M. Hermanussen.