pagina 21 herfst 2002

Korte berichten Gewijzigde verkeerssituatie De Stichting Twickel streeft er naar de rust op het land- goed zoveel mogelijk te bewaren. Dit is alleen mogelijk door het gemotoriseerde verkeer te beperken. In verband hiermee heeft de gemeente Hof van Twente in overleg met de Stichting Twickel enkele verkeersmaatregelen geno- men in het gebied dat begrensd wordt door de Twickelerlaan, de weg Delden-Hengelo, Rijksweg A 35 en de weg Delden-Bome. Dit gebied is vanaf 1 September 2002 uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer. Een De weg tegenover het kasteel is sinds kort gereserveerd voor fietsers en wandelaars. Twickel-medewerker Jan ter Horst is bezig de ken- merkende afrastering aan te passen. Foto: A.H. Schimmelpenninck, 2002. uitzondering wordt gemaakt voor bewoners, medewerkers en exploitanten van aanliggende percelen. Bezoekers kunnen hun auto kwijt op de parkeerterrei- nen aan de Twickelerlaan bij de ingang van de tuinen, bij de moestuin, bij hotel de Zwaan, bij cafe-restaurant het Hoogspel en bij het Gemeenteveld Borne. De Twickelerlaan ter hoogte van Kasteel Twickel is dus verboden gebied voorgemotoriseerd verkeer. Twickel tegen golfbaan De Stichting Twickel heeft zich met anderen uitge- sproken tegen de uitbreiding van het golfterrein op de Lage Mors bij het Aparthotel in Delden. De uitbreiding is geprojecteerd op enkele weilanden die de overgang vor- men van de bebouwde kom naar het landgoed. Het gaat hier om het Genseler, een deel van het landgoed dat de ver- binding vormt tussen het centraal gelegen Twickelerbos en de omgeving van Oele. Het is bovendien onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur (PEHS). Dit geeft aan dat het om een belangrijke trekroute voor dieren gaat. De betreffende weilanden zijn volgens de provincia ­ le plannen bestemd voor ‘natuurontwikkeling’. Dit houdt in dat het agrarisch gebruik moet worden afgestemd op de natuur of zelfs vervangen door natuurbeheer. In ieder geval is dit niet te rijmen met het plan voor omvorming tot golfterrein. Overigens is de oppervlakte hier veel te beperkt om er een behoorlijke golfbaan van te maken. Na kennis genomen te hebben van de bezwaren heeft wethouder Verbeek het verstandige besluit genomen het plan terug te trekken. IN MEMORIAM DIRK ALBERT KLEVERING 1926-2002 O p 28 augustus jl. overleed op 76-jarige leeftijd ons hooggewaardeerde lid Dick Klevering. Hij was een van de intitiatiefnemers van de oprichting van de Vereniging Vrienden van Twickel, waarbij hij zitting nam in het voorlopige bestuur. Na in de beginjaren achter de schermen te zijn gebleven, maakte hij vanaf het eind van de jaren zeventig jarenlang deel uit van het bestuur, waarin hij zich onder meer intensief bezig hield met de problematiek rond de vuilstortplaats ‘t Rikkerink in Deldenerbroek. Degenen die Klevering gekend hebben, weten dat hij een op en top natuurmens was en zeer begaan met de situatie van het landgoed Twickel. Hij ging er met zijn schuilhut op uit om vogels te bespieden en deze ver- volgens te fotograferen. Dit is een activiteit, waarbij je enorm veel geduld moet hebben, maar Dick zag daar niet tegen op. Sterker nog, hij maakte hele series dia’s, waarbij hij onder meer voor het IVN en de Vereniging Vrienden van Twickel boeiende lezingen verzorgde. Hierbij bleek dat hij omtrent de natuur een enorme kennis bezat. Klevering was tevens de grond- legger van de Twickeldag, het nu jaarlijkse uitstapje van de vrienden. Deze werd voor het eerst gehouden in 1982 vanwege het tienjarig bestaan van de vereniging. Na zijn bestuurs- periode was hij vanaf 1994 nog enkele jaren actief in de toen juist opgerichte activiteitencommissie. Als lid hiervan organiseerde hij diver ­ se activiteiten om de leden bij het werk van de vereniging te betrekken. Met Dick Klevering is een zeer bij het landgoed Twickel betrokken man heen gegaan, waaraan de Vereniging Vrienden van Twickel veel dank verschuldigd is. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Gerrit Aalderink