pagina 21 herfst 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Uitslag enquete Enige maanden geleden hield de Vereniging Vrienden van Twickel een schriftelijke enquete onder haar leden. Over de resultaten kunnen wij thans het vol- gende mededelen. De formulieren werden door 216 leden ingevuld terug gezonden, dat is ongeveer 20 % van het totale ledenbe- stand. Hierover zijn wij zeker niet onte- vreden, daar we moeten bedenken dat een groot deel van onze leden bui- ten Twente, zelfs door het hele land en in het buitenland woont en dus de door ons georgani- seerde activiteiten niet bezoekt. En daarover ging de vraagstelling immers dikwijls? De antwoorden geven de volgende uitkomsten te zien: De enquete werd ingevuld door personen uit alle categorieen voor wat betreft de ancienniteit van het lidmaatschap. Ongeveer 59 % van onze leden is ouder dan 60 jaar, 41 % is in de leef- tijd tussen 30 en 60 jaar. Duidelijk is dus, dat ouderen de meerderheid vormen van ons ledenbestand. Alle inzenders zijn tevreden over wat de vereniging biedt in relatie tot de prijs van het lidmaatschap. Dik ­ wijls werden aan de antwoorden nog opmerkingen toegevoegd, bedoeld als opwekking aan bestuur, activitei- tencommissie en redactie van het Twickelblad om vooral op de inge- slagen weg voort te gaan. Dat in het Twickelblad tegen- woordig behalve aan historic ook veel aandacht wordt geschonken aan heden en toekomst, wordt door 94 % als een goede ontwikkeling gezien. Over het niet bezoeken van de jaarvergadering, zegt 8 % van de leden geen interesse te hebben voor zulke avonden. 18 % gaat avonds liever niet uit en 73 % geeft andere redenen op, zoals te druk of de slech- te bereikbaarheid van Hoogspel, vooral voor ouderen en leden die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Dezelfde opmerkingen werden vermeld bij de belangstelling voor andere lezingenavonden. Over de jaarlijkse Twickeldag is 47 % van de leden tevreden. Dit lijkt erg weinig, doch52 % zegtom diver ­ se redenen niet mee te gaan. Slechts een lid vindt de Twickeldag tegen- vallen. Wanneer deze vraag alleen aan de deelnemers zou zijn gesteld, zou dit dus een tevredenheid van bijna 100 % hebben opgeleverd. Voor deelname aan activiteiten op het gebied van natuuronderhoud zegt 12 % hiervoor geen interesse te hebben. 84 % zegt wel te willen, maar door allerlei omstandigheden niet in de gelegenheid te zijn. Waarvoor tonen onze leden spe- ciale interesse? 140 personen voor de natuur. 144 „ „ hetkasteel. 125 „ „ detuinen. 135 „ „ de geschiedenis. 117 „ „ de ontwikkelingen. 101 „ „ de bedreigingen. Deze getallen geven een beeld voor zowel bestuur als activiteiten- commissie waar het de organisatie van lezingen en dergelijke betreft. Tevens voor de redactie van het Twickelblad waar het de onderwer- pen voor artikelen betreft. De bereidheid van de leden voor deelname aan allerlei zaken die onze vereniging betreffen, is zeer groot, zelfs zodanig dat we onmogelijk van alle aanbiedingen gebruik kunnen maken. Sommige zaken komen ook niet regelmatig voor, zoals verkie- zing van nieuwe bestuursleden, uit- breiding van de activiteitencommis- sie en vertegenwoordiging in andere organisaties. Iedereen zal begrijpen, dat wij te zijnder tijd naar behoefte hierop terug zullen komen. Overi- gens viel op, dat een aantal personen zich wel aanmeldt, maar vergeet naam en adres te vermelden, zodat wij hiermeeniets kunnen. Diegenen die zich wel met naam en adres heb ­ ben aangemeld, hebben inmiddels bericht ontvangen. Het bestuur Vrienden van Twickel tijdens een excursie indc huifkar. Foto: J. Mulder