pagina 21 herfst 1999

Henk van Beem draagt voorzitterschap Vrienden van Twickel over aan Peter Bunge Henk van Beem. Foto: M. Hermanussen. Henk van Beem Hoe blikt u terug op uw voorzittersperiode ? Ik kan met plezier terugzien op mijn voorzittersperiode. Het is geen periode geweest die gepaard ging met grote problemen. Feitelijk is het een periode van consolidatie geweest. We hebben als bestuur geprobeerd de goede con- tacten met T wickel verder uit te bou wen, hetgeen tot uiting komt in ons vast halfjaarlijks overleg met de rentmeester. Verder hebben we de interne organisatie versterkt. Door de flinke ledengroei van 600 tot ruim 1000, was een goed georganiseerde ledenadministratie onontbeerlijk gewor- den. Daamaast zijn de statuten van onze vereniging aange- past en is er een activiteitencommissie ingesteld, die aller- lei activiteiten voor onze leden organiseert. De jaarlijkse Twickeldag in mei en het kasteelbezoek in September wor- den bijzonder goed bezocht. Daamaast hebben we ook geprobeerd fiets- en wandel- tochten te organiseren. De opkomst daarvoor was bedroe- vend. Dit “consumentisme” van een deel van onze leden baart me toch wel wat zorgen. Het lijkt wel of we in plaats van betrokken actievoerders steeds meer passieve genie- ters gekregen hebben. Toch is dit geheel in lijn met de tijd- geest. Ik wil het ook niet veroordelen; je ziet het ook bij andere vriendenverenigingen. Bovendien moet je niet ver- geten dat ons ledenbestand vrij veel ouderen telt. Wellicht is die vergrijzing een aandachtspunt voor mijn opvolgers. Zorg dat je ook de jeugd en de jonge gezinnen weet te berei- ken. Er valt te denken aan een gezinslidmaatschap of jeugdleden. Meewerken aan natuurleerroutes of activitei ­ ten ontplooien om een jonger publiek bij Twickel te betrekken zijn ook opties. Tenslotte vormen de jongeren het draagvlak voor de toekomst. Hoe ziet u de toekomst voor de vereniging? Ik denk dat het vormen van een draagvlak voor Twickel onze belangrijkste taak zal worden. Vooral nu de bedrei- gingen van verstedelijking steeds dichterbij komen, vormt de macht van het getal zeker een factor. Ik heb dit zelf erva- ren toen ik vlak na mijn aantreden bij de bespreking van het structuurplan van de gemeente Stad Delden namens onze vereniging van destijds ruim 600 leden mocht spreken. De gewraakte uitbreiding van het industrieterrein aan de over- zijde van het kanaal is uiteindelijk niet doorgegaan. Voor wat betreft de huidige, veel grotere bedreigingen van het landgoed zitten we met de Stichting Twickel veel- al op een lijn. Waar nodig willen we Twickel dan ook graag steunen. Dit wil echter niet zeggen dat we niet onze eigen mening er op na kunnen houden. Een andere rol die de vereniging zou kunnen vervullen is een educatieve. Niet in de laatste plaats omdat onze leden vaak zelf ouders of grootouders zijn en als zodanig kennis van en liefde voor Twickel kunnen overdragen. Verder hopen we met onze excursies en lezingen ook een steentje bij te dragen aan de verbreiding van kennis van dit prachti- ge landgoed. Peter Bunge. Foto: J. Mulder. Peter Bunge Waarom bent u destijds lid geworden ? Ik voel me sterk verbonden met Twickel. Als erfpachter van het Witte Huis aan de Hengelosestraat in Delden woon