pagina 21 herfst 1998

orte berichten zieningen aan te brengen. Het zwaartepunt ligt op en rond de Deldeneresch. De grootste parkeervoorziening ligt bij de moestuin. Langs de Twickelerlaan is een parkeerstrook aangebracht met een kunststof mat waardoor het gras groeit. De gedachte hierachter is dat zomin mogelijk inbreuk wordt gedaan aan het bestaande landschap. De te verbeteren routes staan beschreven in het boekje dat de Stichting vorig jaar heeft uitgegeven ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van het landgoed. Zomerstormen Op 5 juni en 21 juli werd de omgeving van Delden geteisterd door noodweer. Dit had wederom tot gevolg dat woudreuzen het moesten ontgelden. Op 21 juli was er zelfs plaatselijk sprake van een windhoos. Deze trok langs het station in Delden en via de Cramersweide en de Rondweg naar de Kooidijk en liet daar een spoor van vernieling ach- ter. Nieuwe landgoedbewoners Het voormalige erve Koekkoek in Woolde is toegewe- zen aan de familie Kamphuis. Alvorens de boerderij te kunnen betrekken zal deze flink verbouwd moeten wor- den. De familie Kamphuis woont thans aan de Deldensestraat in de directe omgeving. De heer Kamphuis is notaris te Hengelo. Mevrouw Neurdenburg zal binnenkort haar intrek nemen in de voormalige boerderij op het erve Lohuiswoner te Oele. Ook deze boerderij zal eerst een flin- ke renovatie moeten ondergaan. Pannenkoekenhuis Op 15 juli is het restaurant In den Markenrichter her- opend als pannenkoekenhuis. Vanaf die datum heeft de familie Schouwstra de exploitatie overgenomen van de familie Ter Horst. Kruispunt Twickelerlaan De Provincie Overijssel heeft besloten het kruispunt van de weg Borne – Delden met de Twickelerlaan te voor- zien van een zogenaamd plateau. Deze maatregel is bedoeld om het verkeer te dwingen vaart te minderen alvo ­ rens bij dit kruispunt te komen. In het verleden hebben hier meerdere ongelukken plaats gehad waarvan ook met dode- lijke afloop. De gemeente Ambt Delden en de Stichting Twickel juichen de maatregel toe. A1 eerder is de maxi- mumsnelheid op een deel van de weg Borne – Delden ver- laagd naar 60 km per uur. Langs de muur van de moestuin werd een groene parkeerplaats aangelegd. Foto: D. Bekkers. Recreatie krijgt impuls De regelmatige bezoeker van het landgoed Twickel zal het niet ontgaan zijn dat op vele plaatsen zandwegen zijn verbeterd en parkeervoorzieningen zijn aangelegd. Dit alles gebeurt in het kader van een project waarvoor de Stichting overheidssubsidie heeft gekregen. Het doel van dit project is om verschillende routes voor wandelaars en ruiters te verbeteren en hierbij ook geschikte parkeervoor- Woudreus geveld doorde storm in juni. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Bezoek Pachterscommissie In de Middeleeuwen kreeg de gemeente Kampen het recht om inpolderingen te verrichten langs de toenmalige Zuiderzee. In de loop van de eeuwen is hierdoor het Kampereiland ontstaan, dat thans circa 5000 ha groot is. Bijna de gehele oppervlakte is in gebruik bij zo’n 120 pachtbedrijven. Deze hebben een gemiddelde omvang van 35 ha en een melkquotum van 350.000 kg. Bomen zijn op het Kampereiland zeldzaam. Alleen op de erven en langs enkele wegen zijn deze te vinden. De vaak karakteristieke boerderijen staan op terpen. Dit in verband met het over- stromingsgevaar dat vroeger bestond. De gebouwen zijn in de jaren zeventig aan de boeren verkocht op basis van taxatiewaarde in verpachte staat. De ondergrond van de gebouwen en de agrarische grand wor- den gepacht van de gemeente. De overname van de opstal- len is een voorwaarde geweest om in de jaren zeventig een ligboxenstal te mogen bouwen. Opvallend is dat bijna alle pachters opvolgers hebben, waardoor de schaalvergroting die door velen gewenst wordt, niet op gang komt. Als een van de grootste verpachters in den lande, beschikt de gemeente ook over een eigen landbouwkundige, de heer Kramers, die het beheer over de landerijen voert. Een delegatie van Twickel, waaronder leden van de