Twickel en het patronaat van de kerk in Lage Op n juni 1687 legde Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt “den eersten steen” voor de bouw van een kerk in Lage. Deze zaalkerk is opgetrokken uit baksteen. De deur- en raamomlijstingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. Boven de ingang aan de westzijde herin- nert een inscriptie aan de eerste steen- legging. Daarboven bevindtzich hetwapen van Lage, een Antoniuskruis. Boven de ingang aan de zuidzijde bevinden zich de wapens van de Van Raesfelts en de Van Flodroffs met een inscriptie in het Latijn: “ Tot glorie van de allerheiligste Drie-een- heid en ter verbreiding van het Goddelijk Woord heeft Amadea, geboren gravin van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik baron van Raesfelt, heer van Lage en Twickel, in leven drost van Twente, dit huis gesticht en uit eigen middelen laten bouwen. In het jaar van Christus, 1687, den 3e juni.” Na een bouwtijd van zestien maanden hield de Deldense dominee Paulus Putman de inwijdingspreek. De bouwkosten bedroe- gen 5440 gulden. Amadea van Flodroff schreefeen memorandum ter vastlegging van de financiering van de bezoldiging van de predikant, het onderhoud van het gebouw en het loon van een koster en organist, die tevens zou fungeren als dorpsonderwijzer. Zij stichtte een fonds, waaraan ze 1000 gulden offreerde. In een “acte van quitantie” verklaarde ze dat de ingezetenen van de heerlijkheid Lage “hebben opgebracht en aan mijn handen geteld de somme van tweeduizend" gulden. Lage bestond in 1687 uit slechts 44 huishoudens. De inwoners zouden maar beschikken over 500 gulden, de overige 1500 gulden zouden ze hebben geleend tegen een rente van vijf procent. Gedurende vijffien jaar zou Twickel de reparaties aan de nieuwe kerk op zich nemen. Daarna zou men deze voldoen uit de aanwas van een startkapitaal van 1000 gulden. Interieur Na Amadea beleefde de kerk verschillende renovaties. In 1855/56 kreeg ze een nieuw en vlakker dak met een nieuwe dakruiter. Het oude uurwerk uit 1688 werd gerestau- reerd en de kansel verzet; een nieuw orgel en nieuwe kerkbanken deden hun intrede. Bij de restauratie in 1977 moest de oude — – – ■ Inscriptie met de wapens van het echtpaar Van Raesfelt en Van Flodroff. herenbank verdwijnen, evenals een i7e eeuws koorhek. De grafzerken van de vroegere rentmeesters en hun familieleden werden verwijderd en buiten de kerk bloot- gesteld aan weer en wind. De kerkbanken uit 1856 werden ingeruild. Dankzij de vereniging Vrienden van Twickel staat de herenbank nu in de oude Blasiuskerk in Delden. In 2003 werd geprobeerd de kerk terug te brengen naar de situatie van 1856. Een wapenschild uit 1856 herinnert aan de geboorte van C.G.U.W. baron van Heecke- ren van Wassenaer. Een van de gedenk- borden memoreert Marie Corn^lie van Wassenaer, die stierf in maart 1850. Hierop staat het gedicht “Ween, Lage! Ween, ja ween met Delden” van dominee Visch uit Wilsum. Hij is de auteur van de bekende “Geschiedenis van het Graafschap Bent- heim”. Ook is er een rouwbord ter nage- dachtenis aan Amadea’s dochter, Adriana Sophia van Raesfelt. Lucas Groll, de zoon van rentmeester Albert Groll, Net een bord met de tien geboden aanbrengen en Jan Meylinck zorgde in 1691 voor een bord met de openbare geloofsbelijdenis. Uitoefening patronaatsrechten Het dorp Lage, dat sinds 1815 deel uit- maakt van het graafschap Bentheim, telt tegenwoordig zo’n 1000 inwoners. Tot 1806 bezaten de heren en vrouwen van Twickel alle heerlijke rechten. Lage was een zelfstandige staat, die niet bij het graaf ­ schap Bentheim ofde provincie Overijssel hoorde. Het dorp omvat tegenwoordig circa 640 ha., waarvan nog steeds zo’n 40 procent in bezit is van de Stichting Twickel. In de tijd van Amadea bezat de landeigenaar de patronaatsrechten van de door hem gestichte kerk. Hij oefende het oppertoezicht uit en zorgde voor het onderhoud van het gebouw en de bezoldi ­ ging van de predikant en de andere functi- onarissen. De patroon en zijn familieleden hadden recht op een bijzondere zitplaats en een vermelding in de gebeden. Tot het