pagina 20 zomer 2006

Mijn veelzijdig Bij het horen van de naam Twickel denk je automatisch aan het schitterende landgoed in Delden. Mijn opdracht in dienst van de stichting Twickel is het beheer van de Celderse bezittingen en Wassenaar, wat ik vanaf 1990 met 1/eel plezier doe. De Celderse bezittingen omvatten de landgoederen Hof te Dieren ruim 1.000 ha; Celderse waard te Zevenaar 330 ha; Nettelhorst te Lochem 110 ha en Hambroek bij Borculo 60 ha. In het Wassenaarse liggen Santhorst en Zuidwijk met een oppervlakte van 250 ha. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Ben na de lagere school naar de Tuinbouw- school gegaan. Het hovenierswerk vond ik te kleinschalig. Na twee jaar ben ik overge- stapt naar de Bosbouwtechnische school. Daarna heb ik nog het diploma van de Mid- delbare bosbouwschool gehaald. Aanslui- tend heb ik mijn dienstplicht vervuld en ben toen aan het werk gegaan als uitvoer- der in het landschapsbeheer in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Ik was belast met het opzetten en begeleiden van vrijwil- ligersprojecten en het zoeken naar klussen en financiele middelen om het werk gedaan te krijgen. Als uitvoerder in het landschaps ­ beheer ben je altijd te gast bij een opdracht- gever. Het leek me op den duur spannen- dereen “eigen” gebied te beheren.. Via een rentmeester waar ik veel mee werkte ben ik toen beheerder geworden op landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Daar heb ik 00k Twickel leren kennen. In 1988 heb ik het beheer van de Wassenaarse bezittingen Santhorst en Zuidwijk op me genomen. Toen na twee jaar een interessante functie als beheerder in dienst van Twickel in Gel- derland vacant kwam heb ik gesolliciteerd. Het was een feest toen het bericht kwam dat ik werd aangenomen. In maart 1990 ben ik samen met Karin ver- huisd naar Dieren waar we dat zelfde jaar zijn getrouwd. Een jaar later zijn we samen in de schitterende dienstwoning op het landgoed “Hofte Dieren” gaan wonen. De functie als beheerder in het Gelderse was voor mij als 27- jarige een hele uitdaging. Alles moest op de rit worden gezet; zowel financieel als organisatorisch was er het nodige ontginningswerk te verrichten. In de zestien jaar dat ik bij Twickel werk is erveel gebeurd. Een greep uit de werkzaam- heden: Het park van het “Hof te Dieren” is gerestaureerd, de methode geTntegreerd bosbeheer is ingevoerd. Dat betekent dat er naast de houtproductie 00k rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische bete- kenis, recreatieve mogelijkheden en de na- tuurwaarde van het bos. Ron bezig in het bos met blessen. Bomen met rode stip worden verwijderd. Bomen met blauwe streep zijn de ‘toekomstbomen’. Deze worden vrijgesteld en opgesnoeid. De landbouw is een belangrijk onderdeel van het werk. Naast verpachte landbouwgronden is er 00k ruim too ha in eigen beheer. Dit zijn veelal de wat lagere, natte graslanden die juist voor de natuurinteressantzijn. Hier worden botanische doelen nagestreefd en wordt het beheer afgestemd op het belang van weidevogels. Op een deel van de gron- den die in eigen beheer zijn wordt op biolo- gische wijze akkerbouw gepleegd. Op Net ­ telhorst is de structuur van de buitenplaats hersteld en de wateraanvoer naar de grach- ten weer open gemaakt. De onlangs gere- construeerde brug die toegang biedt tot het voorplein maakt het plaatje compleet. In de Gelderse waard is een omvangrijk natuurontwikkelingsplan in uitvoering ge- bracht. Maar liefst 1.000.000 m 3 klei wordt hier afgegraven tot op de oude rivierbo- dem. Het reliefrijke terrein dat hier onder vandaan wordt gepeld, biedt een uitste- kende uitgangssituatie voor de zeldzame moerasvogelpopulatie. Het gebied wordt begraasd met vee dat het gehele jaar bui- ten kan lopen. Op Santhorst en Zuidwijk is veel gedaan aan een optimale verkaveling voor de hoevepachters en wordt samen met hen gewerkt aan het optimaliseren van het weidevogelbeheer. Op het Hambroek in Borculo wordt actief zand gewonnen en gewerkt aan het recreatief aantrekkelijk ma- ken van dit gebied. Beheerder zijn betekent werken in het ge ­ bied tussen beleid en uitvoering. Maande- lijks overleg met de rentmeesters om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Een grote verantwoordelijkheid en zelf- standig werken. Contact onderhouden met alle geledingen die betrokken zijn bij het beheer van de landgoederen. Voor 50% werken in de buitenlucht. De veelzijdig- heid van de functie maakt het werk interes- sant en leerzaam. Ron Blom Nootvan de redactie: Onlangs is bekend geworden dat Ron Blom Twickel gaat verlaten. Hij wordt aangesteld als Hoofd Terreinbeheer bij de Stichting Het Utrechts Land- schap. Daarover in het komende Twickelblad meer.