pagina 20 zomer 2003

Korte berichten Boeren voor Natuur In het vorige Twickelblad werd melding gemaakt van het bezoek van minister Veerman aan Twickel in januari. Een belangrijk gespreksonderwerp was toen het project ‘Boeren voor Natuur’, een plan van onderzoeksbureau Alterra te Wageningen. In grote lijnen houdt dit idee in dat boeren duurzaam beloond worden voor de zogenaamde groene diensten. Dit zou voor de boeren op het landgoed Twickel van groot belang kunnen zijn omdat zij moeten werken in een kleinschalig landschap met veel schaduw- werking, natte hoeken, grillige percelen etc. De instandhouding van dit fraaie landschap is van groot belang voorde maatschappij als geheel. Minister Veerman heeft inmiddels besloten om het concept ‘Boeren voor Natuur’ voor twee gebieden in Nederland nader uit te wer ­ ken: een gebied bij Delfgauw in het westen van het land en voor het landgoed Twickel. Minister Veerman geeft daar- mee aan dat dit concept goed past in zijn opvattingen over een bredere inzet van de boeren bij het natuur- en land- schapsbeheer. De Stichting Twickel is zeer verheugd met de positieve stap van de minister die overigens ook door een aantal andere instanties gesteund wordt. Hieronder vallen onder meer de provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente en het Waterschap Regge en Dinkel. Op 18 juni zal de officiele start van het project plaats- vinden. Op deze dag organiseert de Stichting Twickel in samenwerking met Alterra een veldsymposium, waarbij vertegenwoordigers van de diverse organisaties op Twickel ontvangen worden en bezoeken brengen aan ver- schillende pachtbedrijven die voor de groene diensten in aanmerking komen. Aankoop erve Geurts In de buurtschap Oele aan de rand van het landgoed Twickel ligt het erve Geurts: een karakteristieke Twentse boerderij die eigendom was van de familie Weijenborg. Na het overlijden van de laatste boer hebben de erfgena- men besloten de gehele boerderij met bijbehorende gron- den te verkopen. Inmiddels heeft Twickel overeenstem- ming bereikt over de aankoop die een mooie afronding vormt van het landgoed aan deze kant. De boerderij zal waarschijnlijk door twee echtparen bewoond worden. Hun staat gezien de noodzakelijke verbouwing een flinke klus te wachten. Enkele overtollige schuren zullen door de stichting gesloopt worden. Restauratie ophaalbrug Na de zomer zal een aanvang worden gemaakt met de restauratie van de ophaalbrug. Hiervoor heeft de stichting inmiddels een subsidietoezegging ontvangen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Studie Rondweg Onlangs is een begin gemaakt met de studie naar moge- lijkheden om de Rondweg Delden verdiept aan te leggen en daarmee de inbreuk op het landschap te verminderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door landschapsarchitect Van Gessel in samenwerking met de medewerkers van de provincie Overijssel. Het gaat immers om een provinciale weg die sowieso al genomineerd stond voor een nadere studie in verband met de verkeersveiligheid. Om een zo breed mogelijk draagvlak voor deze studie te verkrijgen is er een begeleidingscommissie opgericht onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Klaasen. In deze commissie nemen verder deel de gemeente Hof van Twente, het Oversticht, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de woningbouwvereniging Delden, de vereniging Vrienden van Twickel en uiteraard de stichting zelf. De eerste resultaten van de studie zijn na de zomer te verwachten. J t* f y De heer Hans Wesselink vierde zijn vijfentwintig jarig jubileum als jacht- opzichter van de combinatie Oele- Beckum. Foto: A.H. Schimmelpenninck.