pagina 20 zomer 2002

flinke prijsverhoging. Het bestuur heeft zich beraden over de financiele opvang hiervan. Activiteiten In de activiteitencommissie heeft de heer Van Beem, die vele jaren het voorzitterschap bekleedde, zijn plaats overgedragen aan de heer D. Storm. Het verenigingsjaar heeft weer vele activiteiten gekend. De eerste activiteit van het afgelopen jaar betrof een dialezing op 22 maart -na onze vorige jaarvergadering- door de heer Kleerebezem. Hij hield een boeiend betoog over het onderwerp ‘Watertorens en de watervoorziening van kasteel Twickel’. Op 29 maart werd samen met het I.V.N. en het W.N.F. een avond georganiseerd waar de heer Van Limbeek sprak over ‘Water in Twente’ .Er waren 80 aanwezigen. Op 24 april hield mevrouw Bolusset-Brunt een dia ­ lezing over de familie Van Wassenaer, dit in verband met de tentoonstelling die in het kasteel zou worden gehouden. De 80 toehoorders genoten van een interessant en zeer gedegen verhaal. Op zaterdag, 18 augustus werd een fietstocht georgani ­ seerd. Er waren 60 aanmeldingen, doch door het bijzonder slechte weer ‘s morgens bestond de vrees dat de tocht niet door kon gaan. Toen echter ‘s middags het weer opknapte en het zelfs zonnig werd, kwamen nog 35 enthousiaste- lingen opdagen, die hebben genoten van een bijzondere tocht door het prachtige Twickelse landschap. Uit de deelnemers kwam het verzoek om de fietstocht als een vaste jaarlijkse activiteit te laten terugkeren. Vanwege de tentoonstelling ‘Alles even groot, even vorstelijk’ in de maanden mei en juni, die onze leden met f 10,00 reductie konden bezoeken, werd er dit jaar geen kasteeldag gehouden. Tijdens de Twickeldag op I September brachten de ongeveer 100 deelnemers een bezoek aan de Breede Riet, de moestuin, de Wendezoele en kwekerij ‘De Border’. De aanwezigen werden met huifkarren van de ene naar de andere activiteit vervoerd en bij ‘t Hoogspel werd een maaltijd geserveerd. Het was een zeer geslaagd evenement Op 7 november hield de heer Reynders een interessante lezing met dia’s over ‘Huys Hengelo’. Er waren 50 aan ­ wezigen. Inmiddels is de Activiteitencommissie alweer druk bezig met de organisatie van diverse evenementen voor dit jaar. Financien Het jaar 2001 laat een tekort zien van f 4044,46. Dit werd veroorzaakt door de gestegen kosten van het Twickelblad en doordat de georganiseerde activiteiten duurder zijn uitgevallen dan het begrote tekort van f 1500,97. Verder wordt verwezen naar het financieel verslag van de penningmeester. Bestuur Binnen bet bestuur heeft mevrouw Vreeman zich wegens tijdgebrek niet herkiesbaar gesteld. In haar plaats werd benoemd mevrouw Leyssius, die toetrad als ver- tegenwoordigster van de groep vrijwilligers van de Stichting. In het afgelopen jaar kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. Ook werd enkele malen overleg gepleegd met de rentmeester en het Stichtingsbestuur van Twickel, waarbij ter sprake zijn gekomen de landgoed- winkel, het Twickelblad, de schoningsdagen, de plannen van de heer Van Gessel en het Structuurplan van de gemeente Borne. Ook bijeenkomsten van andere instel- lingen werden door bestuursleden bijgewoond, zoals vergaderingen belegd door Natuur en Milieu Overijssel over de Netwerkstad Twente, een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de verschillende natuur- en milieugroepen in de regio over de plannen van Landschapsarchitect Van Gessel, enkele bijeenkomsten in ‘de Zwanenhof’, georganiseerd door de gemeente Borne in verband met de Structuurnota en vergaderingen van ‘De Groene Hof’. Een gedeelte van het archief van de vereniging is onder- gebracht bij de heer Aalderink. Het bestuur heeft dit jaar een website geopend met allerlei interessante gegevens over onze vereniging. Ter ondersteuning van de vele acti ­ viteiten is het bestuur overgegaan tot de aanschaf van een diaprojector met scherm. Jan Hakstegen Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel