pagina 20 winter 2012

Okkingastate. de oudste Friese Twickel eifenis Het is algemeen bekend dat de vroegere bewoners van Tu/ickel ook buiten Twente vee! bezittingen hadden, met name rond Den Haag. Minder bekend zijn de bezittingen in Friesland. Hier werd bet geslacht Van Wassenaer door het huwelijk van Unico Wilhelm met Dodonea van Coslinga eigenaar van tientallen boerderijen. Kees de Boer dook in de geschiedenis van de oudste boerderij: Okkingastate in Wijnaldum. Oudste familiebezit Sicco van Goslinga, de schoonvader van Unico Wilhelm van Wassenaer, overleed in 1732. In zijn testament had hij bepaald dat zijn goederen bezwaard zouden worden met eenfidei commis. Dat betekende dat zijn onroerende goedbezit niet verkocht mocht worden maar in de familie moest blijven: als iemand zonder nakomelingen zou overlijden, moesten de van Sicco ge- erfde bezittingen vererven op een andere nakomeling. Op die wijze zijn de kinderen erfgenamen geworden van zijn boerderij ­ en. Maar de kinderen werden geen eige ­ naar van de boerderij te “Wijnaam”. Deze boerderij -het betreft Okkingastate- heeft Sicco gelegateerd aan zijn kleinzoon Sicco Goslinga van Wassenaer. Waarom Sicco van Goslinga dit gedaan heeft, is niet meer na te gaan; misschien omdat de jonge Sicco naar hem vernoemd is. En misschien was de oude Sicco in het bijzonder aan deze boerderij in Wijnaldum gehecht omdat het het oudste familiebezit was. De jonge Sicco Goslinga van Wasse ­ naer was nog maar net geboren, toen hij in September 1731 deze boerderij erfde. Het jongetje overleed twee jaar later. De boer ­ derij Okkingastate staat dan ook in 1738 op naam van zijn vader Unico Wilhelm van Wassenaer nomine uxoris (eigenaar namens zijn vrouw). Verkoop Na het overlijden van Unico Wilhelm in 1766 en van zijn weduwe Dodonea Lucia in 1769 heeft hun zoon Carel George in dat- zelfde jaar deze boerderij met too ponde- maat land (ca 33 ha) verkocht. De kleinzoon is daarmee afgeweken van de bepalingen in het testament van zijn grootvader, dat zijn bezit niet vervreemd mocht worden. De boerderij werd omschreven als een zeer voortreffelijke zathe lands. Bij de boerderij behoorde een watermolen die in onderhoud was bij de pachters. Als aan het einde van de pachtperiode de waarde van de water ­ molen lager of hoger was dan bij het begin, dan moest dat verschil verrekend worden tussen de pachter en de eigenaar. Het is opvallend dat de kopers van twee- derde deel van deze zathe lands – de neven Wilco en Tjalling Holdinga thoe Schwart- zenberg en Hohenlandsberg – achterneven waren van Carel George en kleinkinderen van een zuster van Sicco van Goslinga. Portret van Sicco Coslinga van Wassenaer Obdam, 1731 – 7733, toegeschreven aan M. Verheyden. Aan de Foarryp 5 in het Friese dorp Wijnaldum staat de boerderij Okkingastate. De boerderij was al in de eerste helft van de zeventiende eeuw in het bezit van de fami ­ lie Van Goslinga. Waarschijnlijk hebben Johan van Goslinga en zijn vrouw Jouck van Ockinga, eveneens een telg uit de oude Friese adel, op deze plek gewoond. Okkingastate was vermoedelijk meer dan een gewone boerderij: nog in 1769 is er sprake van een "deftige huizinge” op dat perceel. Na het overlijden van Johan van Goslinga (1635) en zijn vrouw (1666) werd Okkingastate achtereenvolgens eigendom van zoon Johan van Goslinga en kleinzoon Sicco van Goslinga. Beide waren grietman (bestuurder) van Franekeradeel. De boerderij Okkingastate in 2072.