pagina 20 winter 2002

Kansen en bedreigingen voor Twickcl O ver het onderwerp ‘Kansen en bedreigingen voor het landgoed Twickel’ organiseerde de Vereniging Vrienden van Twickel ter gelegenheid van het derdgjarige jubileum op 12 oktober een discussie- middag. De bijeenkomst werd bezocht door maar liefst honderdzestig belangstellenden. De heer D. Storm, voorzitter van de activiteitencommis- sie, heette de aanwezigen welkom, speciaal de beide spre- kers op deze middag, te weten de heer E.P. Krudop, voor ­ zitter van de Stichting Twickel, en de heer A.H. Schimmelpenninck, rentmeester van de Stichting. Ook de drie wethouders Ruimtelijke Ordening , de heer Ter Keurs van de gemeente Borne, de heer Verbeek van de gemeente Hof van Twente, en de heer Weber van de gemeente Hengelo kregen een woord van welkom. Het cultuurlandschap in de buurtschap Woolde. Foto: A.H. Schimmelpenninck. De heer Krudop belichtte met behulp van een zeer dui- delijke en interessante beamerprojectie in historisch per- spectief van meer dan 650 jaar de vele facetten van het landgoed. Zo kwamen onder meer aan de orde de land- bouw, de gebieden buiten Twente, de tweehonderdvijftig opstallen en het fmancieel en economisch beheer. Ook werden de doelstellingen van de Stichting belicht, waarbij het bewaren en behoeden van het bezit voor afkalving het voornaamste is. Grote zorg daarbij is de sterke terugloop van het aantal agrariers. Nog slechts vijfenvijftig bedrij- ven werken professioneel, de rest van de boerderijen heeft een woonfunctie. Overheidsmaatregelen leggen de boeren sterke beperkingen op. Daarom zijn volgens de heer Krudop creativiteit en goed overleg met de pachterscom- missie noodzakelijk Vervolgens belichtte rentmeester A.H. Schimmel ­ penninck aan de hand van kaarten de gevaren die het land ­ goed bedreigen. Het gaat daarbij om verstedelijking, bedrijfsterreinen en ontwikkelingen in de infrastructuur. Omliggende gemeenten hebben te maken met het streek- plan dat door de provincie is vastgesteld. Zowel de Stichting als de Vereniging hebben daar destijds bezwaar tegen gemaakt, omdat het gevaar voor aantasting van het landgoed daardoor te groot is. De situatie in de gebieden Woolde en de Zenderense es werden duidelijk belicht. Daarbij bleek, dat ook de Stichting met voorstellen en ideeen naar de gemeenten is gekomen. De ‘Groene Long’ in de verbinding tussen N.O.Twente en Z.W.Twente moet in stand gehouden worden. De Stichting kan echter niet blijven volharden in het weigeren van medewerking. Er moet in goed overleg met de gemeentebesturen voor een zo gunstig mogelijke oplossing worden gekozen. Als voorbeeld van een dergelijke situatie werd het gebied het ‘Hof te Dieren’ genoemd. Daar is door overleg bereikt, dat het verkeer op de drukke weg Zutphen – Arnhem zal wor ­ den omgelegd langs de spoorlijn, hetgeen de rust in het parkgebied ten goede zal komen. Na de inleidingen werd een forum gevormd, bestaande uit de beide sprekers, aangevuld met de drie wethouders. Dit onderdeel stond onder leiding van de heer P.F. Bunge, voorzitter van de Vereniging Vrienden van Twickel. De forumleden gaven antwoord op de vragen die uit de zaal werden gesteld. Daarbij kwamen de fietspaden langs de weg Delden – Borne, de landbouwpolitiek van de regering, wandel- en fietspaden rond pachtboerderijen, de netwerk- stad en de plannen in de gebieden Woolde en Zenderen aan de orde. De drie wethouders bleken zeer eensgezind in hun bereidheid om het landgoed Twickel zoveel mogelijk te sparen. Dit ontlokte aan de heer Krudop de opmerking dat Twickel zo te horen dus weinig te vrezen heeft. De wet ­ houders wezen echter ook op de verplichtingen die de gemeenten hebben naar de bewoners waar het gaat om woningbouw en werkgelegenheid. Jan Hakstegen Secretaris van de Vereniging Vrienden van Tw ickel