pagina 20 winter 1991 tijdschrift

Aangepast ontwerp ontziet karakter Twickelerlaan Rentmeesterskantoor in nieuw plan ondergebracht in kasteelboerderij De oorspronkelijke plannen voor onderbrenging van het rentmeesterskantoor in een nieuw te bouwen pand op de plaats van de paardenstallen bij kastee) Twickel hebben veel tegenstand opgeroepen. Het karakter van de historische bebouwing aan de Twickelerlaan zou ernstig worden aangetast, zo vonden critici. De Stich- ting Twickel heeft inmiddels een nieuw plan gemaakt, waarbij twee vliegen in een klap worden geslagen: alle diensten van de stichting worden tegenover het kasteel geconcentreerd en het karakter van de huidige bebou ­ wing blijft behouden. De wijziging van de plannen is mogelijk gemaakt door verhuizing van de huidige bewoners van de kasteelboerderij, de familie Koebrugge. Na jarenlang de prachtige boerderij te hebben bewoond, gaven zij er de voorkeur aan te verhuizen naar een woning van de stichting aan de Marktstraat in Delden. Daardoor werd het mogelijk om het rentmeesterskantoor te vestigen in de kasteelboerderij en werd nieuwbouw overbodig. De kasteelboerderij blijft in de plannen haar mar- kante karakter volledig behouden. Alleen intern wordt verbouwd om er het kantoor van de rent- meester, de administratie, het secretariaat, het kan ­ toor van de assistent-rentmeester en kantoorruimte voor de bouwkundig opzichters in te vestigen. De deel blijft ongewijzigd, terwijl de ingang aan de ach- terzijde is voorzien om geparkeerde auto’s van be- zoekers aan het oog vanaf de Twickelerlaan te onttrekken. Concentratie De paardenschuur blijft paardenschuur. De oude schuur gezien vanaf de Twickelerlaan rechts achter de paardenschuur blijft in de nieuwe plannen vanaf de straatzijde gezien volledig ongewijzigd. Aan de achterzijde wordt in de schuur een woning gebouwd, waar in de toekomst bouwkundig opzichter J. Hol- terman zal gaan wonen. De huidige woning van de familie Holterman aan de Marktstraat in Delden komt daarmee -zoals gezegd- beschikbaar voor de fa ­ milie Koebrugge. Door de gewijzigde plannen wordt met deze ver- huizingen een concentratie van diensten mogelijk, terwijl door een woning op het terrein tevens het noodzakelijke toezicht is verzekerd. De stichting ver- wacht dat daarmee een eind wordt gemaakt aan de versnippering van diensten en werkzaamheden in de huidige situatie. Voordeel is bijvoorbeeld tevens dat kantoorruimten en uitvoerende diensten nabij het huisarchief en het kasteel met tuinen worden gesi- tueerd. Werkplaatsen De kasteelboerderij wordt aan de buitenzijde niet veranderd. In de twee schuren achter de paardenstallen -zie tekening- worden de werkplaatsen ondergebracht. In de grote schuur, links gelegen vanaf de Twickeler ­ laan, worden de werkplaatsen van de schilders en timmerlieden ondergebracht. Tevens is hier een schaftruimte als ook een opslagruimte voor hout voorzien. In de kleinere schuur wordt de bosploeg plus mate- rialen onder dak gebracht. De bestemming van het huidige rentmeesterskan ­ toor in Delden is nog niet geheel duidelijk. Het mo- numentale pand wordt op dit moment reeds voor driekwart bewoond. Dat zal in de toekomst zo blij- ven. Voor de ruimten die nu in gebruik zijn als kan ­ toorruimten wordt mogelijk een huurder gezocht die het -passend bij het karakter van het pand- eveneens als kantoorruimte wil gebruiken. Het ontwerp voor de nieuwe huisvesting aan de Twickelerlaan is -evenals het eerste plan- ge ­ maakt door architect dr. ir. E.J. Hoogenberk uit Voorstonden.