pagina 20 lente 2000

Twickel heeft in een brief aan Gede- puteerde Staten zijn twijfel geuit ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende plannen in dit gebied, zoals het Pilotplan Reconstructiewet en het recente Natuurgebruiks- en beheersplan Zuid Twente. Wij heb- ben Gedeputeerde Staten verzocht de logische samenhang tussen de verschillende plannen duidelijk te maken en begrijpelijk uiteen te zet- ten. De Vereniging Vrienden van Twickel heeft suggesties voor een altematieve benadering gedaan, waarbij wij tevens, wederom, een Ians hebben gebroken voor een maximaal behoud van natuur-, cul- tuur- en landschapswaarden in Twente. Bestuur Stichting Twickel College van Beheer Hr. E.P. Krudop, voorzitter Mr. J.M. van den Wal Bake, penningmeester Mr. D.C. Baron Van Wassenaer, assessor College van Toezichl Mevr. D.A. van Karnebeek-van Roijen Mr. C.N. de Boer Bestuurslid Hessels neemt afscheid Eind 1999 nam Ir. E.P.L. Hessels na bijna achttien jaar deel uitgemaakt te hebben van het stichtingsbestuur afscheid van Twickel. Een robuust uitgevoer- de bank in het park van Twickel, nabij de Eikelschuur houdt de herinnering aan een zeer kundige bestuurder levend. De heer Hessels werd in 1982 door de Vereniging tot behoud van Natuurmo- numenten benoemd tot lid van het College van Toezicht. Dit college telt slechts twee leden die resp. door de Nederlandse Kastelenstichting en Natuurmonu- menten worden benoemd. Thans bestaat dit college uit mevrouw Van Kame- beek-van Roijen en de heer De Boer. Volgens de statuten van de Stichting Twickel oefent dit college toezicht uit op het College van Beheer, dat te zien is als het dagelijks bestuur van de Stichting. De heer en mevrouw Hessels op de nieuwe bank bij de eikelschuur. Foto: A.H. Schimmelpenninck Cultuurprijs voor J.B. van Heek De Johanna van Buren Cultuur ­ prijs 1999 is toegekend aan de oud- voorzitter van de Stichting Twickel, de heer J.B. van Heek. Tijdensde uit- reiking van de prijs in de Hervormde Kerk van Hellendoom werd gewe- zen op de verdiensten van de heer Van Heek als voorzitter van de Stichting Edwina van Heek (1977 – 1996) en van de Stichting Twickel (1982- 1989). Volgens de jury heeft Van Heek in deze functies een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbreiden en in stand houden van de door deze organisaties beheerde landgoederen, Singraven, Zonne- beek en Twickel.