pagina 20 lente 1996

Vereniging Vrienden van Twickel De weg Delden-Borne opnieuw in de belangstelling Het is al weer enkele jaren geleden dat onze Vereniging van zich deed spreken in verband met de weg Delden- Borne. De Vrienden van Twickel hebben zich toen beijverd om deze weg “verkeersluw” te maken, maar tot dusver is hiervan weinig terecht gekomen voornamelijk door de verschillende opvattingen hierover bij de betrok- ken instanties. Wij hebben de laatste jaren onze aandacht voor deze kwestie op een laag pitje gezet, omdat ook de Stichting Twickel hieraan werkte in het kader van het eind 1993 gepresenteerde recreatieplan voor het landgoed. Ook de Stichting vraagt in haar plan aandacht voor deze weg. Maatregelen Thans komt deze weg opnieuw in de publiciteit door het onderzoek van het Bureau Goudappel Coffeng, dat in opdracht van de Gemeente Ambt Delden is gehouden naar aanleiding van de verkeersveiligheid. Dit Bureau advi- seert een groot aantal maatregelen, waaronder ook maatre ­ gelen met betrekking tot de weg Delden-Borne en enkele aansluitende wegen en wegkruisingen. Standpunt Vrienden Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken opnieuw ons standpunt en onze argumenten met klem naar voren te brengen. Een weg door een natuurgebied van hoge landschappelijke en natuurhistorische betekenis, zoals de weg Delden-Borne is, daarvan zouden wij als Vrienden van Twickel het liefste zien dat deze geheel voor het gemotoriseerde verkeer wordt gesloten. Door deze weg wordt de ecologische doorgang van de in dit gebied levende fauna gehinderd. Ook de uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer en het wegenzout brengen schade aan dit kwetsbare milieu toe. Anderzijds hebben wij er begrip voor dat algehele afsluiting van de weg voor aan- wonenden en grote aantallen bewoners van Delden en Borne op grote, zo niet onoverkomelijke bezwaren zal stuiten. Snelverkeer ontmoedigen De Vrienden zijn derhalve van mening dat, ingeval de weg toegankelijk moet blijven voor gemotoriseerd ver ­ keer, maatregelen genomen moeten worden om het snel ­ verkeer te ontmoedigen. Voor snelverkeer zijn via de Al en de A35 goede altematieven beschikbaar. Voor het res- terende gemotoriseerde verkeer moeten dan snelheids- remmende en andere maatregelen worden genomen om de weg daadwerkelijk “verkeersluw” te maken. Alleen door dit soort maatregelen kunnen de nadelen van het verkeer voor het milieu worden verminderd, terwijl bovendien de veiligheid voor fietsers en voetgangers, alsmede voor de fauna aanzienlijk wordt vergroot. Geen veiligheidsverbetering Veiligheidsverbetering door verbreding van de weg of door aanleg van aparte fietspaden achten wij uit den boze, omdat dat tot een onaanvaardbare aantasting van dit prach- tige natuurgebied zou leiden en bovendien de veiligheid niet wordt vergroot, omdat op deze weg door het gemoto ­ riseerde verkeer nog sneller zou worden gereden. Wij plei- ten derhalve voor maatregelen in de trant van rotondes aan begin en eind van de weg, verkeersdrempels bij wegkruis ­ ingen, duidelijk aangegeven fietsstroken en een door bor- den aangegeven maximale snelheid. Toenemende recreatiedruk De toenemende drukte op en in de onmiddellijke omge- ving van deze weg door de snel groeiende recreatiedruk in dit deel van Twickel maken een hoge prioriteit voor ver- betering van de verkeerssituatie door het verkeersluw maken van de weg Delden-Borne tot een dringende nood- zaak! Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de verkeers- en parkeerchaos bij de tentoonstelling “Herfsttooi” en de recente verkeerssituatie bij de ijsbaan. Wij hopen en vertrouwen dat alle betrokkenen inzien dat in het belang van mens, dier en milieu spoedig maatre ­ gelen genomen moeten worden om de weg Delden-Borne, alsmede uiteraard de aansluitende wegen -zoals nu reeds in Azelo gerealiseerd is-, verkeersluw te maken. Bestuur Vereniging Vrienden van Twickel