pagina 20 lente 1994

KNNV-vrijwilligers hebben succes met natuuronderhoud Vetblad en beenbreek terug in Boddenbroek Het Boddenbroek (4.8 ha.) is het kleinste van Twickels vijf natuurwetenschappelijk zeer waardevolle heideterreinen die sinds 1991 onder de Natuurbeschermingswet zijn gebracht. Sedertdien heeft het tot dan erg verwaarloosde en dichtge- groeide terrein, in het kader van het opgestelde beheersplan, een grote opknapbeurt gekregen. In het Twickelblad jaar- gang 2 no. 1 is daarvan uitvoerig verslag gedaan. de Vrienden zou doen, die kleinschalig onderhoud graag op zich zou willen nemen. Natuurbescherming is een van de doelstellingen van de KNNV en bovendien heeft de afdeling Hengelo/ Oldenzaal al een heel oude „relatie” met het Boddenbroek. In mei 1993 is met de werkzaamheden begonnen en vooral in de tweede helft van het jaar is veel werk verzet; in totaal ongeveer 150 manuren. Mack ter Braak Dooi Na deze werkzaamheden zou nog veel kleinschalig, vooral handmatig, onderhoud zoals snoei- en maaiwerk moeten plaatsvinden. In het verslag uitte de stichting de wens dat het Boddenbroek voor dit onderhoud door een klein groepje gemotiveerde mensen, bijvoorbeeld de Vrienden van Twickel eventueel samen met andere betrokkenen zou worden geadopteerd. 150 manuren De afdeling Hengelo/Oldenzaal van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) heeft daarop in de jaarvergadering van de Vrienden aan geboden dat zij, zodra de stichting daarvoor een beroep op De tot soms meer dan 2 meter hoog uitgelopen stronken van els, wilg en berk werden zo diep mogelijk wegge- snoeid waama het snoeihout naar de rand van het terrein werd gebracht. Een zwaar karwei op de vaak erg natte bodem. Het terrein is nu weer mooi open behoudens een enkele struik die ten behoeve van vogels is blijven staan. In de vorstperiode van eind november konden via het ijs de eilanden in het grote ven bereikt worden. De helft daar ­ van is toen ontdaan van grote hoeveelheden opslag en gras; door het invallen van de dooi kon dit niet worden afge- maakt. Deze maand zal het schoningswerk worden voortgezet. Dat zal dan bestaan uit het met zeis en zicht maaien van de hoog opgeschoten grassen waaronder vooral het pijpe- strootje.