pagina 20 herfst 1995

Een broedhoop voor ringslangen. Foto: M. Hermanussen. De kampdeelnemers steken de handen uit de mouwen. Foto: A H. Schimmelpenninck. De tenten werden opgezet bij de vijver. Foto: M. Hermanussen. Koningsmuur Het meest ambitieuze project dit jaar was ongetwijfeld het herstel van een deel van de Koningsmuur. Deze is his- torisch van groot belang, omdat het een overblijfsel is uit de periode waarin de stadhouders van Oranje de scepter zwaaiden over het landgoed Hof te Dieren. De muur waar leifruit tegen groeide, vormde de achter- wand van de toenmalige Franse tuin. Later in 1795, tijdens de Franse inval, brandde het jachtslot van Willem III af, maar de muur bleef staan. Wat resteert is ca. 85 meter muur, waarvan helaas in de oorlog ook nog een stuk weg- geslagen is toen het daarnaast gelegen koetshuis, dat als munitieopslagplaats fungeerde, explodeerde. De muur is een Rijksmonument en als zodanig geregis- treerd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Uit de subsidiepot van de Rijksdienst is een bijdrage beschikbaar gesteld voor restauratiewerkzaamheden aan deze Koningsmuur. Het subsidiebedrag voorziet naar verwach- ting in het opmetselen van de ingestorte delen en het opnieuw invoegen van de muur. Het voorbereidingswerk is gedurende het landgoed- kamp uitgevoerd. Alle begroeiing is verwijderd; de wor- tels van de klimplanten zijn uitgegraven. Om de klimplan- ten tegen de muur te houden is in het verleden gebruik gemaakt van gaas. Dit gaas is met spijkers in de voegen vastgezet. Vanuit bouwkundig oogpunt is dit desastreus voor het metselwerk. Alle spijkers zijn gaan roesten en vast gaan zitten in het voegwerk. Simpelweg verwijderen metbehulp van een tang was onmogelijk. Met boormachi- nes is naast iedere spijker een gaatje geboord, waardoor er ruimte ontstond om deze te verwijderen. Hoeveel spijkers er zijn verwijderd is moeilijk te schatten; wel is duidelijk dat er ruim 30 boren op zijn versleten. Tevens is met behulp van schroevedraaiers, beitels en hamers een groot deel van de loszittende voegen verwijderd en zijn de loszittende ste- nen verwijderd en opgestapeld. Gaten zijn gegraven, enkele van bijna 2 meter diep, om te kunnen achterhalen hoe de fundering is opgebouwd. Zo spoedig mogelijk na het kamp wordt de muur inge- meten en op tekening gezet, vervolgens zal een bouwhis- toricus gaan beoordelen of de gehele muur uit een bouw- periode stamt. Tot slot zal een, in restauratiewerk gespecialiseerde, aannemer de muur herstellen. Het inge ­ storte deel wordt in eerste instantie niet opgebouwd. Afvoergoten Een ander interessant project betrof het opgraven en blootleggen van in de grand verzonken halfronde molgo- ten. Vanuit de in 1880 aangelegde moestuin loopt een stel- sel van goten. Deze goten zijn in straatwerk uitgevoerd en monden uit in de Ruitersbeek. Afvoerwater van de kassen werd op deze wijze naar de beek getransporteerd. De goten voerden eveneens het regenwater af dat vanaf de hoger gelegen Veluwe richting IJssel en haar uiterwaarden stroomde. Het park ligt namelijk precies op de overgang van de Veluwe naar de IJssel. Het landgoedkamp 1993 heeft het eerste deel vanaf de Ruitersbeek opgegraven. Dit gedeelte is opnieuw schoon- gemaakt en ontdaan van begroeiing. Tachtig meter goot vanaf het Bombergse huis tot aan de nieuwe kas in de kwe- kerij van Romke van de Kaa, is tijdens dit landgoedkamp