pagina 2 zomer 2001

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vercniging Vriendcn van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: M. van Gessel H. Gierveld J. Haverkate J. Hakstegen D. Hesselink-ter Boo J. Mulder H. Reynders H. Spijkerman T. Tegelaar F. Vollema Redactieadres: Redactie Twickelblad Post bus 2,7490 A A Dclden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Stichting Twickel Post bus 2,7490 A A Delden tel. 074-3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inievering kopij: voor 27 augustus 2001 bij de redactie van het Twickelblad. Postbus 2,7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij het informatie- centrum van de Stichting Twickel. de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers op Internet www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Tentoonstelling groot succes In het vorige nummer van het Twickelblad werd de tentoonstelling over de familie Van Wassenaer op Twickel aangekondigd. Ook in andere media werd ruim aandacht geschonken aan deze unieke gebeurtenis waarbij het publiek voor het eerst in het kasteel wordt toegelaten. Deze publiciteit miste zijn uitwerking niet. Het nieuw geopende informatiecentrum aan de Twickelerlaan werd overstelpt met aanvragen. De telefoonlijn was hierdoor overbelast. Desondanks konden de meeste aanvragen toch gehonoreerd worden. Inmiddels is de tentoonstelling praktisch volgeboekt en verlenging zit er niet in! IN DIT NUMMER – Ervaringen van pachters tijdens de mkz-crisis 3 – Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is vrijblijvend 4 – De verkeersslachtoffers onder het wild 5 – Hetlandbouwbedrijfin deGoormeen 7 – Bezoekers Twickel blij met informatiecentrum 9 – Openstellingen 9 – Ledenvergadering Vereniging Vrienden van Twickel 10 – Een aankoop van Goossen van Raesfelt in de Hoekse Waard 11 – De wedergeboorte van Lavendel Twickel Purple 14 – Brieven van de vrouwe van Twickel aan haarmoeder 15 – Herstel van het parkbos 18 – Wonen in de buurtschap Oele IV 19 – Boekaankondiging: Heren van Stand 21 – Korte berichten 22 – Natuurexcursies 23 – Agenda 23 Foto voorpagina Acaciastammen begroeten het voorjaar. Foto: M. van Gessel.