pagina 2 zomer 1992

IN DIT NUMMER: TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Hel Twickelblad geefl informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: B.W.J. Bengevoord (eindredactie) A.J. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: E. Hoekstra G.J. Roeiofs Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490 AB Delden. Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Delden. Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AB Delden. Het Twickelblad wordt gratis toe- gezonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Abonnementen kunnen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. De abonnementskosten voor 1992 bedragen 10 gulden. Het lidmaatschap van de Vereni ­ ging Vrienden van Twickel be- draagt 15 gulden (inclusief het Twickelblad). Inlevering kopij volgende nummer: voor 15 September 1992. Losse nummers verkrijgbaar bij de VVV-Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: SWB-Midden Twente Hengelo. ISSN 0927-6548 Nieuwe natuurgebieden pag. 2 Kwekerij Romke van der Kaa pag. 4 Bezoek koningin Beatrix pag. 6 Jaarvergadering Vrienden Twickel pag. 8 Noordmolen pag. 9 Bosbeheer Twickel pag. 11 Herefords runderen pag. 13 Twickeldag pag. 15 Korte berichten pag. 17 Programma herdenking Uncio van Twickel pag. 18 Van de redactie In mei van dit jaar kwam een einde aan het leven van Frits Berghuis als gevolg van een noodlottig ongeval op de kruising van de Kasteellaan en de weg Delden-Borne. In Frits Berghuis verliest de Stichting Twickel een gewaar- deerd vrijwillig medewerker, wiens hart vooral bij de kasteeltuin lag. Jaren- lang leidde hij met veel enthousiasme, humor en grote kennis van zaken vele bezoekers rond door tuinen en orangerie rond kasteel Twickel. Voor Twickel is de abrupte dood van Frits Berghuis een groot verlies. Bij de mensen die hem nader kenden, blijft een gevoel van leegte achter. Het tragische ongeval is voor de Stichting Twickel aanleiding geweest om de verkeerssituatie rond Twickel te bezien. Daarbij werd opnieuw vastgesteld dat de groeiende stroom recreatieve en kwetsbare verkeersdeelnemers op het landgoed zoals fietsers en voetgangers enerzijds en het autoverkeer op door- gaande wegen anderzijds op talloze punten uit oogpunt van verkeersveilig- heid moeilijk verenigbaar zijn. Vooral de situatie op de weg Borne-Delden met de gevaarlijke afslagen naar het kasteel en de drukbezochte Noordmolen nopen tot maatregelen. Niet overal kan worden gekozen voor oplossingen zoals wegverbredingen, re ­ const rue ties van kruispunten en de aanleg van fietspaden. In sommige gebie- den waar andere waarden een rol spelen, moeten keuzes worden gemaakt die verder strekken dan technische oplossingen. Voor de Twickelorganisaties – de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel – is dat voor wat betreft de weg Delden-Borne het verdwijnen van het doorgaande autoverkeer dat niet past in een gebied waar zoveel mensen genieten van natuur, land- schap, stilte en rust. Omwille van de verkeersveiligheid en de waarden van natuur en recreatie is opnieuw een beroep gedaan op de verantwoordelijke overheden tot het tref- fen van maatregelen. Uit oprechte bezorgdheid voor de toekomst. Speciaal nummer Twickelblad Het volgende nummer van het Twickelblad zal grotendeels zijn gewijd aan Unico Wilhelm graaf van Wassenaer Obdam (1692-1766). Speciale aandacht zal worden besteed aan zijn werk als componist en diplomaat. In verband met dit bijzondere nummer van het Twickelblad is de verschijningsdatum enige weken verschoven. Nummer 3 van het Twickelblad zal verschijnen op 2 no- vember, de datum waarop tevens een tentoonstelling over deze heer van Twickel zal worden geopend. Tevens zal op die dag worden herdacht dat hij precies 300jaar geleden werd gedoopt in de hervormde kerk van Delden. Zie ook pagina 18 van dit Twickelblad. Nummer 4 van het Twickelblad zal zoals gebruikelijk verschijnen voor de Kerst.