pagina 2 winter 2010

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Twickel heet mountainbikers welkom 4 Collectie Kakiemon Porselein 6 Dynamische Hagmolenbeek 8 Zicht op Twickel: Annie Schreijer 9 Pachten in een groene oase 10 Kamerheer voIgt kunstkenner 12 Vrienden van Twickel 14 Aanleg Umfassungsweg vertraagd 16 Boekbespreking: Huis Brecklenkamp 17 Een laan met een verhaal 18 Vormleer: Kijk- knip- en plakmeetkunde 20 Mijn Twickel: Johan de Jong 22 Berichten van de Buitenplaats 23 ■ Paaltjes w mountainbikers de weg over bet landgoed. Van de redactie Het kan niet anders of lezers van dit Twickelblad communiceren 00k via Twitter, Hyves, Linkedln of Facebook met vrienden, bekenden en collega’s. ‘Social Media’ zijn in. Vooral Twitter lijkt de laatste tijd erg populair. De behoefte om in maximaal 140 tekens via de mobiele telefoon de wereld te laten weten waar je bent of wat je bezig- houdt, blijkt groot te zijn. Al vraag ik me af wat het nut is van een tweet als is koud vandaag’ en ‘het weekend begint’. Tot dusver gebruiken met name politici, topsporters en journalisten Twitter. Zij zien het als een handig (extra) informatiekanaal om hun achterban/supporters/lezers te informeren. Maar Twitter verspreidt zich snel. Zelfs het Koninklijk Huis is recent aan hetTwitteren geslagen( ‘KHtweets’). Zullen landgoed Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel ooit een Twitter-account openen, of voorziet een (vernieuwde) website meer dan voldoende in de behoefte? Zoeken op het trefwoord ‘Twickel’ op Twitter levert vooralsnog nog geen overdaad aan informatie op. De gelijknamige scholen- gemeenschap lijkt een vaker besproken onderwerp dan het landgoed. Wei laat een zekere “tuttel” weten dat ie een frisse neus haalt op Twickel, delen diverse mountain- bikers hun ervaringen overde nieuwe route op het landgoed en vraagt de Twentsche Courant Tubantia via Twitter aandacht voor de busreizen die de krant naar de tentoon- stelling in het Haags Historisch Museum organ iseert. Nadeel van Twitter is dat 140 tekens wel erg kort en vluchtig is. Daarin kun je zeggen wat je vindt van een mountainbikeroute of tentoonstelling maar een volledige verhaal, met diverse aspecten en gezichtspunten, laat zich niet in een paar zinnen samen- vatten. Ik denk dat er daarom altijd een behoefte zal blijven bestaan aan een ‘ouder- wets’ medium als een tijdschrift of krant waar onderwerpen worden uitgediept. Dit Twickelblad doet dat met bijvoorbeeld de aanleg van een gasleiding, een bijzondere porseleincollectie en, uiteraard, de veel- besproken mountainbikeroute. Altijd handig, 00k voor fervente Twitteraars, om dit Twickel ­ blad te lezen. U kunt ze er via uw sociale netwerk op attenderen. Veel leesplezier. Martin Steenbeeke Colofon Redactie: Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Aafke Brunt Christine Sinninghe Damste Inlevering kopij: Voor 21 februari 2011 Schalkburgerstraat n, 7551 CR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (ind. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VW-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaakt door: Aafke Brunt, Hans Gierveld, Rik Klein Gotink, Paul Koppen de Neve, Han Morskieft, Edwin Nieuwen- huis, Ren£ Schabos, Albert Schimmel ­ penninck, Christine Sinninghe Damste, Martin Steenbeeke, Alexander van der Tweel, Regio Twente. ISSN 0927-6548