pagina 2 winter 2008

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Bijeenkomst Levend Twickel 4 ‘Ik probeer ogen te openen 6 Prijsvraag voor Erve Heege Sanders 8 Mijn Twickel 10 Jong geleerd, oud gedaan n Wei en wee op Weleveld 12 Pachterscommissie op bezoek 14 De grafkelder in Twickels historie 15 Vereniging Vrienden van Twickel 17 In memoriam 17 De dubbele ijskelder 18 Sinterklaas en Kerst in 1867 20 Berichten van de buitenplaats 22 Een Landgoedproduct 23 Foto: De nieuwe Landgoedwinkel 24 Een ijskelder. Van de redactie December feestmaand en maand voor reflectie las ik onlangs in een krant. Met de term feestmaand kon ik zonder nadenken instemmen. Zo met de Sint voor de deur, direct gevolgd door zijn vriend de Kerst- man, de lichtjes en lampjes en dan als knallerOud en Nieuw. Reflectie…? Ja zeker. Terugdenken aan het afgelopen jaarzal je! Of je er nu actief dan wel passief aan mee- doet, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar zullen de revue passeren. Daar zorgen de media wel voor met hun uitgebreide terugblikken. Deze uitgave van Twickelblad Winter heeft als motto Oud en nieuw. Dit slaat niet zo zeer op het ‘zalig uiteinde en een goed begin,’ zoals het zo mooi als wens geuit kan worden, maar meer op de diversiteit van de artikelen. Oud, vanuit historisch oogpunt, is het arti- kel over de grafkelders van Twickel evenals het stuk over de dubbele ijskelder in het park van Twickel. De foto’s bij dit artikel zeggen genoeg. Oud en nieuw slaat 00k op ‘Jong geleerd, oud gedaan’ en ‘Mijn Twickel’ waar de gaande en komende flora -en faunabeheer- ders en toezichthouders in de Hofte Dieren aan het woord zijn. En wat te denken van de opstellen van de jonge George van Heeckeren van Wasse- naer als hij beschrijft hoe Sint en Kerst in 1867 op Twickel gevierd werden? Zo vallen 00k de andere artikelen te lezen. Landschapsarchitecte Greet Bierema tekent met oog voor de historie erven waar iets aangepast moet worden. En voor de herin- richting van Erve Heege Sanders is zelfs een prijsvraag uitgeschreven. Met als uitgangs- punt: het moet wel passen bij de te behou- den gebouwen. Oud ben ik binnenkort 00k. Althans als eindredacteur. Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren meegewerkt om het aloude zwart-wit Twickelblad het hedendaagse kleurentijdperk binnen te laten gaan. Nu is hettijd om aan iets… nieuws te begin- nen. Wie mijn opvolger is, hoort u in het nieuwe jaar. Ik wens u namens de hele redactie gezellige feestdagen en een voorspoedig 2009 toe. Colofon Redactie: J. W. A. Vermeulen (eindredactie) H.A. Kleerebezem A. H. Schimmelpenninck Inlevering kopij: V6or 2 februari 2009 Postbus 2, 7490 AA Delden Secretariaat@twickel.org Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twicke- len de Vereniging Vrienden van Twickel. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzi- gingen: www.vriendenvantwickel.nl of secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 16,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. ISSN 0927-6548 Losse nummers kosten € 4,- en zijn ver- krijgbaar in de landgoedwinkel van Stich ­ ting Twickel, de VW-Delden en The Read Shop in Delden. Het blad geeft informa- tie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers Druk: Van Marie BV Foto’s tenzij anders vermeld, zijn o.a. gemaakt door: H. Frons, Keiler, H.A. Kleerebezem, H. Morskieft, J. Mulder, G.J. Roelofs, A. Schimmelpenninck, J. Schadd, E. Vermeer; Waterschap Regge & Dinkel, W. Worst. Joan Vermeulen