pagina 2 winter 2006

In dit nummer Van de rentmeesterij 3 Ceschiedenis van de Oelerbeek 4 Zuidwijkse molen 6 MijnTwickel 7 Poorten van de Veluwe 8 ’t Water komt met golven 10 Vereniging Vrienden van Twickel 11 Watergeschiedenis van Twickel 12 Herstel natte heidegebieden 14 Waterproef Twickelervaart 17 Kleine monumenten 18 Spelevaren op de vijver 20 Vogelobservatiepost n Eerste milieuconflict 21 Berichten van de buitenplaats 22 Een landgoedproduct 22 Vistrap in de Oelerbeek. Van de redactie Al weer de vierde en laatste aflevering van deze jaargang. Voor u ligt het Twickelblad Winter, dat bovendien een themanummer is. Twickel en het waterbeheer! Eerlijk gezegd, dacht ik niet direct aan Twic ­ kel bij het woord waterbeheer. Misschien komt dat, omdat ik opgegroeid ben in het vlakke polderland waar het altijd wel waait en ik m’n ogen niet ‘stootte’ aan bomen en bossen, maar ongehinderd over het ruime water kon kijken. Ik dacht eerder aan die ‘brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan…’ zoals in het gedicht aan Holland’ (1936) van Hendrik Marsman dan aan de beken, grondwater en wat dat voor effect heeft op de natuurterreinen om maar eens iets te noemen! Ik had me volkomen vergist. Ik zou nu bijna – na het samenstellen van dit nummer – zeggen, Twickel is waterbeheer, maar dat is natuurlijk nogal een eenzijdig beeld. Twickel doet veel meer dan alleen het water beheren. Daarover een volgende keer weer meer. In ‘Van de rentmeesterij kunt u direct al le- zen dat wanneer men in vroeger tijden iets wilde verbouwen, men ervoor moest zorgen geen last van het water te hebben! De ge- schiedenis van de Oelerbeek gaat ver terug. Haar ontstaan is terug te voeren tot de laat ­ ste ijstijd. Ook in de ‘korte watergeschiede ­ nis van het landgoed Twickel’ een historisch overzicht vanaf 1347 tot eind vorige eeuw. Eigentijdser, maar ook veel met water te ma- ken hebbend, is Mijn Twickel, waarin een van de vrijwillige molenaars van de Noordmolen aan het woord is. Een andere molen, de Zuidwijksemolen in Wassenaar, draait ook nog steeds. Het herstellen van de natte hei- degronden heeft ook alles met het beheren van het water te maken. Andre Jansen vertelt enthousiast in een uitgebreid verslagoverde maatregelen die genomen zijn om de effec- ten van verdroging, verzuring en vermesting in de natuurgebieden tegen te gaan. En wist u dat waarschijnlijk een van de laat ­ ste ‘heksenproeven’ van Europa hier aan de Twickelervaart heeft plaatsgevonden? Zelfs het landgoedproduct heeft iets te ma ­ ken met water: eend! Een heerlijk recept, dat u wellicht met de komende feestdagen in het vooruitzicht wilt proberen. Namens de redactie wens ik u, behalve veel leesplezier, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2007 toe. Colofon Redactie: j.W.A. Vermeulen (eindredactie) A. Brunt M.W.H. Hermanussen H.A. Kleerebezem j. Schadd A.H. Schimmelpenninck Inlevering kopij: Vo6r 26 februari 2007 Ripperdalaan n, 7491 BZ Delden joanvermeulentwickel@gmail.com Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Lidmaatschap, adreswijzigingen: www.vriendenvantwickel.nl of secretaris@vriendenvantwickel.nl of Villapark 13, 7491 BT Delden. Lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 14,- per kalenderjaar. Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers Druk: Van Marie Grafische Bedrijven Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a. gemaakt door: S. van Binsbergen, A. Brunt, A. jansen, H.A. Kleerebezem, J. Schadd, A.H. Schimmelpenninck, H. Schuurman, A. van den Tweel. ISSN 0927-6548 Joan Vermeulen