pagina 2 voorjaar 2012

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Nieuw elan de Wendezoele 4 Mijn Twickel: Wim Schultze 6 Verjonging Overpark zichtbaar 7 Restaurator Edwina Brinckmann 8 Zicht op Twickel: Lisette Pelsers io Steun versoberd plan Rondweg 11 Fotocollage Winter 2012 12 Zilverrruil Twickel-Middachten 14 Twickel-hackers kappen en kloven 16 Vereniging Vrienden van Twickel 17 VVT bundelt belangen 18 Traverse Dieren biedt kansen 20 Bijen in de weer voor waskaarsen 22 Berichten van de Buitenplaats 23 Colofon Red act ie: Rob Bloemendal Aafke Brunt Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Christine Sinninghe Damst6 Inlevering kopij: Voor 7 mei 2012 Schalkburgerstraat n, 7551 CR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. De Wendezoele neemt bezoekers mee terug in de tijd. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaaktdoor: Rob Bloemendal, Aafke Brunt, Hans Gierveld, Helmig Kleerebezem, Han Morskieft, Albert Schimmelpenninck, Wilke Schoemaker, Martin Steenbeeke, Alexander van den Tweel, Ton Westgeest. ISSN 0927-6548 Van de redactie Wie heeft dat schilderijtje van de Heilige Maagd Maria in de boom gehangen? De vraag is me herhaaldelijk gesteld, nadat de ‘Mariaverschijning’ op Twickel begin dit jaar in de publiciteit kwam. In een deels holle eikenstam is een schilderijtje met de afbeelding van Maria vastgeschroefd. Op zo hoogte dat de verantwoordelijke per- soon hulp van boven of een ladder nodig heeft gehad. Het schilderijtje hangt er al sinds de zomer van 2011 maar werd lange tijd niet opgemerkt door het grote publiek. Het kreeg brede bekendheid nadat de Twentsche Courant Tubantia er melding van maakte. Andere media, zoals De Tele- graaf, Radio 538 en Radio en TV Oost volg- den. Het leidde tot extra drukte op de Me- ijerinkveldkampsweg in Azelo. Wandelaars liepen er speciaal een blokje voor om. “Misschien wordt dit wel een bedevaartplaats. Zo is Lourdes 00k ont- staan”, zei een gelovige wandelaar voor de camera’s van de regionale omroep, voordat hij een kruisje sloeg. Een bedevaartsoord is het niet geworden, maar de beeltenis van Maria hangt er nog. Een intrigerende vraag blijft 00k waarom het schilderijtje daar is neergehangen. Is het een actie tegen bomenkap? Op de eik staat per slot van rekening een oranje cirkel, ten teken dat hij zijn langstetijd gehad heeft. Het zou theoretisch kunnen maar een beet- je natuurliefhebber weet dat bomen niet het eeuwige leven hebben en dat er in elk bos van tijd tot tijd gekapt moet worden. En Twickel zorgt doorgaans snel voor jonge aanplant, zoals momenteel in het Over ­ park. Is het dan wellicht een pr-stunt van Twickel zelf? Ook dat had gekund, maar onbescheiden kun je zeggen dat alleen al de nieuwe Umfassungsweg zoveel (lande- lijke) publiciteit en wandelaars trekt, dat Twickel zo’n actie niet nodig heeft. Het raadsel zal wel nooit opgelost worden. Maar als de persoon die Maria op Twickel wil vereren, zich alsnog met zijn of haar motief bekend wil maken, houdt de redac ­ tie van het Twickelblad zich aanbevolen. Martin Steenbeeke