pagina 2 voorjaar 2010

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 In memoriam Christian Castell 4 Herinneringen aan een kasteelheer 6 Interview wethouder Josh Sijbom 8 Landgoedbeheer vraagt maatwerk 10 Twickel en de Nieuwe Tijd 12 Mijn Twickel: Henri van Beek 14 Vliegveld en voertuigen na 65jaarterug 15 Duivenvoorde: kleinschalig en authentiek 16 Vrienden van Twickel 18 In memoriam Herman Haverkate 19 Afvalwaterzuivering voor hotel Carelshaven 20 Berichten van de buitenplaats 22 Herinneringen aan Twickelerlaan 23 » Hoed en sjaal van Christian Castell. Van de redactie Het telefoontje, ongeveer anderhalf jaar geleden, was bescheiden van toon. Of ik eens langs wilde komen om te praten over het hoofdredacteurschap van het Twickel- blad. Niet veel later liepen we gezamenlijk door de net gereconstrueerde kasteeltuin. Al wandelend over de nieuw aangelegde bruggetjes, wees hij vol enthousiasme op de vijvers die door het herstelwerk van Michael van Cessel weer eindeloos leken wegte lopen. Intussen vertelde hij over het wonen op het landgoed, zijn band met de barones en informeerde hij naar mijn achtergrond en journalistieke werkzaam- heden. Het was voor hem een ontspannen, natuurlijke manier om uit te vinden welk vlees hij in de kuip had. Voor mij was het een warme kennismaking met de kasteel ­ heer van Twickel. Op deze eerste ont- moeting zijn andere gevolgd, maar veel te weinig. Want opeens vind je jezelf terug, lopend in de lange stoet achter de platte kar richting de Algemene Begraafplaats. En passant herinneringen ophalend met anderen die hem de laatste eer bewijzen. De warme woorden, dierbare herinneringen en het intense medeleven met de familie bewijzen dat Twickel door het overlijden van Christian Castell diep is getroffen. Want, zo viel tijdens de druk bezochte Dank- dienst in de Oude Blasius te horen, “hij was meer het hart dan de Heer van Twickel." De rouwrede van stichtingsvoor- zitter Van den Wall Bake en de persoonlijke herinneringen van mensen die intensief met hem hebben samengewerkt, zijn veel- zeggend. Christian Castell was het verbin- dende element tussen kasteel en buiten- wereld, historic en toekomst. Tijdens onze wandeling in het park vroeg ik hem hoe hij graag zag dat het Twickel- blad zich ontwikkelde. Het antwoord was niet zozeer concreet, als wel beschouwend van aard. Het blad moest in zijn ogen een platform zijn voor de Vrienden van Twickel en de stichting maar 00k een brug slaan tussen het landgoed en samenleving. Minder volgend maar meer leidend, zoals pioniers graag zien. Ook in dit nummer leeft zijn visie voort. Volgens mij begrepen we elkaar. Martin Steenbeeke Colofon Redactie: Jan Willem van Beusekom Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Aafke Brunt Christine Sinninghe Damst£ Inlevering kopij: Voor 10 mei 2010 Schalkburgerstraat li, 7551 CR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaakt door: Jan Willem van Beusekom, Aafke Brunt, Helmig Kleerebezem, Rik Klein Cotink, Han Morskieft, Albert Schimmelpenninck, Jan Schoneveld en Martin Steenbeeke. ISSN 0927-6548