pagina 2 lente 2001

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Rcdactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: K. Blom E. GalIjaard-Daems S. Groenveld J. Hakstegcn E.P. Krudop J. Mulder G. en C. Rcgelink H. Spi jkerman J. Worst Redactieadres: Rcdactie r lvickelblad Post bus 2,7490 A A Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secrctaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491 AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074-3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vcreniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van bedraagt .( 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 20 mei 2001 bij de redactie van het Twickelblad, Post bus 2,7490 A A Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te rcdigeren. I. osse mimmcrs a (6,0(1 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tekstvcrvaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 092706548 Index op vorige nummers op Internet www.obd.nl/instel/twickel/ twickclb.htm Van de redactie Het zal niemand ontgaan zijn, dat de familie Van Wassenaer 800 jaar bestaat. Dit heeft geleid tot vele activiteiten. De jubileumviering ging verleden jaar november van start met de tentoonstelling “Heren van Stand” in het Haags Historisch Museum. Begin dit jaar werd de inventarisatie van de familie archieven afgerond. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de uitgave van een groot jubileumboek en binnenkort gaan de deuren van de kastelen Twickel en Duivenvoorde open voor deelnemers aan speciale rondleidingen door de vertrekken waar eens Van Wassenaer’s woonden. Voor de redactie van het Twickelblad vormt de jubileumviering aanleiding voor de samenstelling van een themanummer over de familie Van Wassenaer. In dit nummer besteden wij aandacht aan het leven van de oudste Van Wassenaer’s, maar ook aan de actieve familieleden van nu. We richten de schijnwerpers op Philips I van Wassenaer die voor het eerst genoemd wordt in het jaar 1200, op Jacob IV van Wassenaer Obdam die door zijn huwelijk met erfdochter Adriana Sophia van Raesfelt in het bezit kwam van het landgoed Twickel en op de initiatiefnemer tot de jubileumviering, Otto van Wassenaer van Catwijck. Diederik van Wassenaer, een van zijn kinderen, werd in het jaar 2000 benoemd tot bestuurslid van de Stichting Twickel. Zo is er na het overlijden van de laaste gravin Van Wassenaer in 1850, na anderhalve eeuw weer een Van Wassenaer die zich inzet voor het beheer en behoud van ons mooie Twickel. Aafke Brunt IN DIT NUMMER – Acht eeuwert Van Wassenaer 3 – Hetfamiliewapen Van Wassenaer 5 – De Van Wassenaers tussen 1200 en 1795 7 – Openstelling Kasteel Duivenvoorde 14 – De Carolinaberg, een bezoekje waard 15 – De taken van de rentmeester van Dieren 17 – Twickelgebied in gevaar 19 – Bij het nieuwe jaar 20 – Twickel Winkel 21 – Excursies 21 – Openstellingen 22 – Openstelling Kasteel Twickel 23 – Agenda 23 Foto voorpagina Adriana Sophia van Raesfelt. Via haar kwam Twickel in het geslacht Van Wassenaer Obdam. Portret door Caspar Netscher, anno 1680. Het portret dat Netscher van haar echtgenoot Jacob van Wassenaer Obdam maakte, staat afgebeeld op pagina 13. Collectie Stichting Twickel. Foto: Iconographisch Bureau.