pagina 2 lente 1999

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: D. Bekkers G. F. Boreel W.H. van den Bosch H. Brilman J. Meijerink J. Mulder H. Spijkerman M. ten Thije Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging V rienden van T wickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 april 1999 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Grafisch bedrijf ve&es, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Nog een jaar voor het Millennium. Een moment om je af te vragen wat er allemaal gebeurd is en wat er nog kan komen voordat het grote moment aanbreekt. Bij het filosoferen over Twickel kwamen bij mij de beelden naar boven die Geert Mak zo treffend geschilderd heeft in zijn boek Hoe God verdween uitJorwerd. Een fascinerend boek dat in een meeslepend ritme de enorme verandering van de plattelandscultuur in een Fries dorp beschrijft. Het opmerkelijke is dat fundamentele veranderingen optreden, terwijl er op het eerste gezicht in het uiterlijk niet zoveel te zien is. Is dat op Twickel niet ook zo? Het landschap en kasteel liggen er nog steeds, ogenschijn- lijk onveranderd in de afgelopen tientallen, ja honderden jaren. Als je goed kijkt is er wel veel veranderd, maar het uiterlijk laat lang niet alles zien van de aardverschuivingen die hebben plaatsgevonden. In het laatste Twickelblad heeft u aan de hand van kaarten kunnen zien wat er allemaal gebeurd is en wat er nog dreigt te gebeuren. Van een machtig kasteel bij een klein stadje en een maatschappelijk onaantastbare kasteelheer, is Twickel een cultuurhistorische enclave in een bruisende modeme omgeving geworden. Het laatste wat ik zou willen suggereren is een verheerlijking van die ‘goede oude tijd’. De ongeevenaarde welvaartstijging heeft veel goeds gebracht en ongekende mogelijkheden geopend voor welhaast alle Nederlanders. De ‘goede oude tijd’ had veel schaduwzijden. De vraag blijft natuurlijk hoe wij Twickel willen behouden in die stormachtige ontwikke- ling. Het bestuur van de Stichting Twickel is er van overtuigd dat wij als Twickel veel meer dan vroeger duidelijk zullen moeten maken hoe belangrijk en uniek het landgoed is en welke risico‘s een ongebreidelde expansie van de Stedenband Twente inhouden. Daarbij komen principiele vragen aan de orde: – Hoe moeten de verschillende belangen afgewogen worden; wat is de waan van de dag en wat is werkelijke vooruitgang. – Hoe open willen we zijn; met wie willen we het kroonjuweel Twickel delen, dat juist in een grote beslotenheid ontstond. – Hoe kunnen we bevorderen en zekerstellen dat er voldoende inkomsten op een Twickel boerderij gegenereerd worden. Veel meer dan vroeger zal Twickel zelf een standpunt moeten formuleren en daar ook pal voor moeten staan, gesteund door al die mensen die Twickel een warm hart toedragen. Het reageren uit verdediging zal minder effectief zijn, dan op te komen als vertegenwoordigers van een uniek cultuurhistorisch monument en actief mee te praten en te beslissen bij de afwe- ging van belangen. De wapenspreuk van de graven Van Wassenaer kan ons daarbij leiden: Mutando non Mutor, al veranderend verander ik niet…. of anders gezegd: ook in een veran- derende wereld verandert Twickel maar blijft wat het is! Dat wij Twickel in die zin behouden met steun van zoveel mogelijk Twickel vrienden. Dat is mijn grote wens voor het nieuwe jaar. G.F. Boreel Voorzitter van de Stichting Twickel IN DIT NUMMER – Levensschets van een voorbeeldige vrouw 3 – Muziekbeoefening in een adellijk milieu 5 – De huisvlag, een teken van leven 7 – Oudfotomateriaal in de computer 9 – Uniek bedrijf brengt streekgebonden fruitrassen terug 11 – De La Farque ’s, een schildersfamilie 14 – Vereniging Vrienden van Twickel 15 – Korte berichten 16 – De nachtwaker Brilman 17 – In memoriam. Evert van Dijk 18 – Agenda 19 – Natuurschoonmaakdag 19 Foto voorpagina: In het midden Marie Comelie van Wassenaer Ohdam, links haar zwager Willem van Heec- keren van Kell en rechts haar echtgenoot Jacob Derk Caret van Heeckeren van Twickel Deze daguerreotype is waarschijnlijk de eerste foto waarop een Nederlander staat afgebeeld. Defoto werd gemaakt in Parijs op 14 mei 1842. Foto: particulier bezit.