pagina 2 lente 1998

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twiekelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: H. Gierveid J.C. Kort J.R. Limbeek J. Mulder G.J. Welberg Redactieadres: Redactie Twiekelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twiekelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twiekelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Van de redactie Op een bijeenkomst in het Achterhoekse Steenderen liet Rijkswaterstaat- topman ir J. Jansen onlangs weten dat de Noordtak Betuwelijn er in ieder geval niet voor het jaar 2010 zal liggen. Voorlopig is er geen geld voor de noordelijke aftakking. Dat wil niet zeggen dat de Noordtak van de baan is. Integendeel. De planologische procedure voor de vaststelling van het trace -vorig jaar begonnen met de presentatie van de zogenoemde Startnotitie- wordt gewoon afgerond. Waarschijnlijk zal in de loop van dit jaar door het kabinet worden vastgesteld welke varianten als potentiele zullen worden onderzocht op grond van de ver- kennende studie die nu plaats vindt. De verkenning die nu wordt uitgevoerd is niet onbelangrijk. Dit is bij uit- stek het moment om creatieve oplossingen aan te dragen voor een project dat een grote aanslag zal betekenen op natuur en landschap in Twente en de Achterhoek. Buitengewoon interessant is het voorstel van onder meer de bekende ingenieur Bos -ja, van de Bos-variant voor de Hogesnelheidstrein door het Groene Hart- om de Noordtak grotendeels in de middenberm van de Al-autoweg te leggen. Deze bundeling van overlast is in ieder geval een serieuze beoordeling waard, al zijn knelpunten zoals bij Hengelo en Oldenzaal nog niet opgelost. De Stichting Twickel stelt zich op het standpunt dat er bij doorsnijding van het landgoed compensatie moet worden geboden voor natuur en landschap dat verloren gaat. In een brief stelt de Stichting dat compensatie niet mag bestaan uit het inplanten van wat stukken land met bos. Over een facet van de Noordtak Betuwelijn is het opmerkelijk stil. Dat is de vraag of een goederenlij n vanaf Arnhem via Oldenzaal naar Duitsland wel nood- zakelijk is. Natuurlijk, tot de aanleg van de Noordtak is feitelijk al door het par- lement besloten bij de besluitvorming over de hoofdtak. Maar dit had vooral een politieke achtergrond, omdat de toenmalige verantwoordelijk minister, mevrouw Maij-Weggen, met de ondertekening van het Verdrag van Wamemiinde zich op een noordelijke aftakking via Oldenzaal had vastgelegd. Het is echter alleszins de moeite waard om ook eens op grond van objec- tieve maatstaven door te rekenen of een investering van een slordige 5 tot 8 mil- jard gulden in de Noordtak werkelijk nodig is. Vooralsnog wordt er op de begro- ting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geen cent voor gespaard. Jan Bengevoord IN DIT NUMMER Inlevering kopij: voor 1 april 1998 bij de redactie van het Twiekelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a f 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Ve&eS/van der Loeff, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twiekelb.htm Restauratie Oude Rentmeesterij bijna voltooid Pachterscommissie Unieke boom groeit door bakspieker erve Scholte Oude bomen maken plaats voor jonge aanwas Sanering van beken op landgoed Twickel Wonen in een voormalige Twickelboerderij De rijke historie van de Hof van Woolde Vrijwilligers houden heidevelden Twickel intact Nevenactiviteiten op pachtbedrijven Twickel Boekaankondiging Agenda 3 6 7 9 11 14 15 19 21 22 22 Foto voorpagina: Zwaar geboomte bij de Twickelse boerderijen in de buurtschap Brecklenkamp. Foto: A. C. Meijling, ca. 1960.