pagina 2 lente 1997

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: M. Bakker J. Hakstegen J. Keizers A. Lucas E. Mogezomp J. Mulder W. Truitman L. van Tweel-Groot Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. The Rambler, het stoom- zeiljacht van R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer vaart door de Zeeuwse wate- ren. The Rambler werd aangekocht tijdens een van de vele verblijven van de baron in Engeland. Over die voor- liefde voor Engeland gaat een van de artikelen in dit nummer. Foto: C. W. Bauer, Middelburg. Wortels Aan schaalvergroting lijken gemeenten in Twente nauwelijks meer te ontko- men. Ook als de provincie Twente ooit zal worden gerealiseerd zullen de bestaan- de gemeentegrenzen van de kaart geveegd. Twickel als groene oase op de Twentse kaart zal deze ontwikkeling met enige achterdocht beoordelen. Het landschap van T wickel is groots door de kleinschaligheid. Twickel heeft er dan ook belang bij om onderdeel te vormen van een gemeente die deze waarden onderkend en wil behar- tigen. Het is betreurenswaardig dat bij de discussie over de toekomst van Twente vrij- wel uitsluitend de stedelijke problematiek centraal staat. Het lijkt alsof bestuur- ders nauwelijks geinteresseerd zijn in het groene Twente met landschappelijke, natuurhistorische, cultuurhistorische en agrarische waarden. Het Twentse platte- land is geen speeltje van de Twentse steden. Ook de ‘stadse’ Twentenaren ontlenen een aanzienlijk deel van hun eigen iden- titeit aan de verbondenheid met het Twentse platteland. Het vragen van aandacht voor natuur en landschap is geen pleidooi om Twente te conserveren tot het ‘Jutland van Nederland’ zoals sommigen veelvuldig en luidruchtig roepen. Integendeekhetiseenomroepomnatedenkenoverde roots’ in eentijd waarin menigeen zich ontworteld voelt. Twickel is zo’n wortel. J.B. IN DIT NUMMER Inlevering kopij: voor 15 maart 1997 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Ve&eS/van der Loeff, Deventer. ISSN 0927-6548 Indes op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm – Echtpaar Me Bride nieuw beheerdersechtpaar kasteel Twickel 3 – Vereniging Vrienden van Twickel 4 – Verassende uitkomsten heropmetingen bomen 5 – Boekaankondiging: Huys Hengelo 8 – De zorg voor het onderwijs in de marken 9 – De gastvrijheid van In den Markenrichter 13 -Het verblijf van de baron in Engeland 14 – Korte berichten 16 – Bosbeheer op Twickel in de vorige eeuwen 17 – Brieven van lezers 19 – Boer wil investeren in natuur en milieu 20 – Wieherkent deze foto? 22 – Korte berichten en Agenda 23 Foto voorpagina Baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer (rechts) met een gast aan boord van zijn zeiljacht The Rambler. De rieten stoelen zijn nog op Twickel bewaard gebleven. The Rambler werd aangekocht tijdens een van de vele verblijven van de baron in Engeland. Over die voorliefde voor Engeland gaat een van de artikelen in dit num ­ mer. Foto: huisarchief Twickel.