pagina 2 lente 1996

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: R. de Bruijn J. P. Hassink-Leegwater L. Hassink J. Haverkate H. J. Hiddink W. Holsmuller H. zur Kleinsmiede J. Mulder H. Reynders D. Schuitema L. Vrij Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toegezonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de verening Vrienden van Twickel bedraagt f 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 7 mei 1996 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden Posse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezenkolk in Delden Tekstvervaardiging en druk: Van der Loeff Drukkers b.v., Enschede. ISSN 0927-7648 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickel.htm Op het moment dat dit nummer van het Twickelblad gereed komt, zal minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) de zogenaamde Startnotitie Noordtak Betuwelijn presenteren. Daarmee wordt feitelijk een begin gemaakt met Noordtakprocedure voor wat betreft de Tracewet. Over de Noordtak van de Betuwelijn is al veel geschreven. Ook in het Twickelblad. Toch is het belangrijk dat iedereen die in Twente is begaan met de belangen van natuur en landschap nu de oren spitst. Het is onmiskenbaar waar dat rail en water een aantrekkelijk alternatief vormen voor de groeiende stroom vrachtauto die kriskras door Europa denderen. Voor het milieu zou het beter zijn deze goederenstroom te beteugelen. Bij voorbeeld door de productie van goederen dichter bij de afnemers te localiseren. In een open economie waar transportkosten slechts een fractie van de totale productiekosten uitmaken, is dit een uitdaging waar de politiek echt haar tanden in moet zetten. Want water en rail zijn niet beter voor het milieu. Nee, het zijn trans- portvormen die minder slecht voor het milieu zijn dan over de weg. Tot de potentiele bedreigingen van Twickel behoort de aanleg van een nieuwe spoorlijn door de Achterhoek -de zogenoemde Twentelijn- in combinatie met de Hoge Snelheids Lijn (HSL) Oost en doortrekking van de autoweg A18 tussen Varsseveld en Enschede. Deze variant is nadrukkelijk in de startnotitie opgenomen en kan met name een bedreiging bete- kenen voor het zuidelijk deel van landgoed Twickel. En, afhankelijk van het trace langs Hengelo, zeer dicht langs de kern van landgoed komen te liggen. De variant waarbij de bestaande spoorlijn Zutphen -Hengelo wordt uitgebouwd betekent dat het landgoed Twickel in twee mootjes wordt gehakt. Dat is onacceptabel, gezien de grote landschappelijke en natuurhistorische waarden van landgoed Twickel. Een doorsnijding door de Noordtak betekent een nog grotere bedreiging voor Twickel dan eertijds de beruch- te S23-autoweg. Het is echter kortzichtig om alleen op de bres te staan voor landgoed Twickel. De Noordtak door de Achterhoek betekent dat een van minst door infrastructuur geschonden landsdelen rigoreus op de schop wordt genomen. Landschap, natuur en cultuurhistorische waarden zul- len hier worden vermorzeld doorrails en asfalt. Dat dit gebeurt uit naam van het milieu is niet acceptabel. Nu de plannen worden gemaakt, lijkt het meer dan ooit nodig dat Twente en de Achterhoek opstaan en hun huid zo duur mogelijk verkopen. Als er dan werkelijk een Noordtak Betuwelijn moet komen, zo mogelijk met een autoweg en hogesnelheidslijn, dan niet ten koste van natuur, landschap en landgoederen. En zeker niet ten koste van het leefmilieu van de Achterhoekers en Twentenaren. De keuze van het trace is niet het enige dat telt. Waarom kan bijvoorbeeld de Noordtak niet ondergronds worden aangelegd? De zandgrond van Twente en de Achterhoek lijkt hiertoe zeer geeigend. Het is onbegrijpelijk dat de provinciale besturen van Gelderland en Overij ssel al niet bij voorbaat voor dit soort werkelijk vemieuwende ideeen op de barricaden gaan. De wijze waarop Gelderland en Overijssel de belangen van de regio tot nog toe behartigen, wekt de indruk dat de oostelijke politiek wel erg braaf aan de hand loopt van de Rottendamse havenbaronnen. Jan Bengevoord IN DIT NUMMER – Omvang veestapel en landbouwareaal weer in evenwicht brengen 3 – Foto ’s en camera in het kasteel 5 – Carelshaven heeft keuken met Italiaanse allure 8 – Boekaankondiging 11 – Parkhut onderdeel 18 e eeuwse tuinromantiek 12 – Boekaankondiging 14 – In memoriam Dick Semler 15 – De restaureerde klok van de Nettelhorst 17 – Wie kent dit object 19 – Vereniging Vrienden van Twickel 20 – Korte berichten 21 – Agenda 23 Foto voorpagina Luidklok uit 1686, waarschijnlijk behorende bij het uurwerk van huis Nettelhorst. Foto: H.J. Hiddink