pagina 2 lente 1995

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: H.J.F. Blom C. Otting W.H. van den Bosch J. Mulder S. Relker M. Verdriet Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus, 7490 AB Delden tel. 05407-61309 Vereninging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden Tel. 05407-61309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de Verening Vrienden van Twickel bedraagt F 20,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aange- vraagd bij de secretaris van de Verening Vrienden van Twickel. Inleveringkopij: voor 15 mei 1995 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden Losse nummers a F 6,00 zijn verkrijg- baar bij de VVV-Delden en de firma Vriezenkolk in Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: VanderLoeff/Drukkers b.v., Enschede. ISSN 0927-6548 De Twickeldag van de Vereniging Vrienden van Twickel wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20 mei en belooft een bijzonder interessante dag te worden. Het pro- gramma staat geheel in het teken van het cultuurbehoud op en rond het landgoed Twickel. De deelnemers worden al vroeg (om 09.00 uur) op de uitspanning’t Hoogspel verwacht. Na de koffie houdt de adjunct rentmeester een kort referaat over: Het beheer van de natuurwaarden van de bossen. Daama wordt het gezelschap verdeeld in twee groepen. De ene groep gaat met huif- karren naar de betreffende bossen om het beheer met eigen ogen te aanschouwen en wordt vervolgens door de paarden weer teruggebracht naaf ’t Hoogspel. De andere groep gaat te voet (binnendoor) naar de Wendezoele en ontvangt daar uitleg door deskundigen van de Wendezoele. De tuinen staan in voile bloei, bijen vliegen af en aan en vrij willigers van het IVN zullen graag attenderen op allerlei bijzonderheden. De lunch wordt gemeenschappelijk genuttigd bij’t Hoogspel. ’s Middags worden de rollen omgedraaid. Omstreeks 16.00 uur wordt bij’t Hoogspel de thee geser- veerd, waama er uitgebreid gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het pro- gramma wordt om ongeveer 17.30 uur afgesloten. Nadere informatie ontvangt U tegelijk met de uitnodiging voor de ledenvergadering. Vrijwilligers onderhouden het natuurterrein Het Boddenbroek. Foto: W.H. van den Bosch. IN DIT NUMMER – Het wassende water in het Gelderse Twickel 4 – Twickelpachterboertalmilieuvriendelijk 6 – Verslag van de pachterscommissie 8 – Het laatste oorlogsjaar op Twickel 10 – De kapbaarg is het behouden waard 12 – Kwikvervuiling wordt gesaneerd 15 – lnventarisatievanschilderijenenprenten 17 – Groene verenigingen inventariseren bermen 19 – Boddenbroek 20 – Korte berichten 21 – Agenda 23 – Openstelling tuinen 23 – Projekt Monumentale botnen 24 Toto voorpagina De ondergestroomde Fratenvaard. Op de voorgrond ligt Ellecom; op de achtergrond Doesburg. Tussen Ellecom en Doesburg staan de boerderijen Noordingsbouwing, pachter F. Frede riles, Cabenter (eerste aan de weg), pachter A. Uenk, en Kistenbouwing, pachter, S. Wullink. Op de achtergrond aan de Doesburgse kant staan vanaf Doesburg Kockingsbouwing, pachter T. van Beek, Dollemansstede, pachter J. van Beek, Dordtsche Wei of Weiwachter, pachter H. Lucassen en Waardmansplaats, pachter W. Lucassen. Foto: Cord Otting.