pagina 2 lente 1993

IN DIT NUMMER: TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vercniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redact ie: B.W.J. Bengevoord (eindredactie) A.J. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: John Mulder Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490 AB Delden. Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Delden. Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AB Delden. Het Twickelblad word! gratis toe- gezonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Abonnementen kunnen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. De abonnementskosten voor 1993 bedragen 15 gulden. Het lidmaatschap van de Vereni ­ ging Vrienden van Twickel be- draagt 20 gulden (inclusief het Twickelblad). Inlevering kopij zomerjaarsnum mer: voor 15 mei 1993. Losse nummers verkrijgbaar bij de VVV-Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: SWB-Midden Twente Hengelo. ISSN 0927-6548 – Pachterscommissie wil op Twickel een gezonde landbouw met toekomstmogelijkheden – Stichting Twickel zoekt naar harmonie tussen belangen van landbouw, natuur en milieu – Voorontwerp Relatienota voor Twickel maakt weg vrij naar afsluiten van beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling Bedenkingen ’De Groene Hof’ tegen ’Hof van Twente’ – Korte berichten – Agenda – Opknapbeurt Nettelhorst pag. 2 pag. 6 Pag. 11 pag. 13 pag.16 en 17 Pag. 18 pag. 18 Van de redactie Veel boeren hebben het gevoel dat de schuld voor alle natuur- en milieu- problemen in hun schoenen wordt geschoven. Zo ongeveer alle activiteiten van agrarisch Nederland staan wel op de een of andere manier in de be- langstelling. Mest, ammoniak, verdroging of de bedreiging van planten en dieren. In dit themanummer van het Twickelblad wordt de landbouwproblematiek op het landgoed op een rijtje gezet. De Stichting Twickel ontvouwt als ei- genaar de visie op de toekomst van de agrarische bedrijven op het land ­ goed. De pachterscommissie als vertegenwoordiger van de boeren op het landgoed brengt de ideeen van de landbouw voor het voetlicht. Niet op alle onderdelen wordt hetzelfde gedacht. Dat zal niemand verbazen. Wel blij- ken op het landgoed unieke kansen om zowel een groot aantal agrarische bedrijven als natuur en milieu kansen te bieden. De centrale vraag zal zijn hoeveel bedrijven een grotere omvang maar met een meer milieu- en natuurvriendelijke produktie over kunnen blijven. In de komende jaren zal worden gezocht naar oplossingen voor allerlei pro- blemen die de toekomst van landbouwers op het landgoed direct raken. Laten alle Twickelvrienden bedenken dat het gemakkelijker is om plannen te maken dan ze in de praktijk uit te voeren. Ook op Twickel zal moeten worden gezocht naar praktische oplossingen die moeten worden gedragen door de mensen die dagelijks in de stal staan. J.B. Jaarvergadering Vereniging Vrienden van Twickel De jaarvergadering van onze vereniging zal op 27 april a.s. om 20.00 uur in ’Het Hoogspel’, Bornsestraat 2 te Delden worden gehouden. De agenda van deze jaarvergadering, de notulen van de vorige vergadering (7 april 1992) en een acceptgiro voor uw contributiebetaling (1993) zullen u worden toegezonden. Het financieel jaaroverzicht ligt tijdens de vergadering ter inzage. Na de pauze zal de heer H. Kleerebezem een lezing houden over Twickel. Foto voorpagina: Het beeld van de snel veranderende landbouw: de gierkar heeft plaatsgemaakl voor een zode-injecteur. Foto: OLM.