pagina 2 herfst 2002

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historic en het beheer van Tw ickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: W.H. van den Bosch O. de Bruijn P. Bunge J. Hakstegen L. Hakstegen J. Haverkate D. van Ittersum E. P. Krudop H. Langkamp J. Mulder H. Schuurman G. Seppcnwoolde J. Worst Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2,7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074-3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel hedraagt 14,00 Euro (mits goedkeuring van de ledenvergadering). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 24 november 2002 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigcren. Losse nummers a 3,00 Euro zijn verkrijgbaar bij de landgoed- winkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tckstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo h.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers Internet: www.twickel.nl De Vereniging Vrienden van Twickel ontstond dertig jaar geleden in een tijd dat natuur en milieu nog allerminst belangrijke maatschap- pelijke thema waren. Integendeel. Mensen die waarschuwden voor roofbouw op natuur en milieu werden gezien als spelbedervers in een tijd dat veel mensen profiteerden van een groeiende welvaart in het naoorlogse Nederland Het Natuurbeschermingsjaar 1970 (N’70) bestond vooral uit ludieke acties (lucht in blikjes) en veel beelden van zwarte rook uitbrakende schoorstenen en zwaar vervuilde rivieren en kanalen. Organisaties bestonden er nauwelijks. Ja, je had Natuurmonumenten en de provinciate landschappen maar die bemoeiden zich vooral met hun eigen natuurreservaatjes. En dan had je nog zoiets als de stichting Contact Natuur- en Landschapsbescherming Overijssel, maar die bestond uit niet meer dan een meneer en secretaresse. Natuurbescherming stelde eigenlijk niks voor. De rollen zijn inmiddels omgedraaid. Nederland staat vol met auto’s, terwijl natuur en ongeschonden cultuurlandschappen een schaars goed zijn geworden. In een tijdsbestek van dertig jaar behoort de bescherming van natuur en milieu van een tegendraadse protest- beweging tot een van overheidswege gepropageerde deugd. De Vereniging Vrienden van Twickel draagt de sporen van deze omwenteling. De grondleggers stonden op de barricaden, terwijl de huidige vereniging algehele sympathie kan oogsten in haar streven het landgoed Twickel ongeschonden voor het nageslacht te behouden. Is de rol van de vereniging daarmee uitgespeeld? Nee zeker niet, want in een tijdsbestek van dertig jaar kan veel veranderen. Jan Bengevoord IN DIT NUMMER – Van actiegroep tot vereniging 3 – Actievoeren was vaak lonend 5 – Het oproer kraait in de wouden van Twickel 7 – Een sterke vereniging 9 – Alles is veel opener geworden 11 – Natuur- en landschapsbeheer op Twickel 12 – Heideschonen op Twickel 14 – Belangrijke rol in de toekomst 16 – Van harte gefeliciteerd! 17 – Jubileumtentoonstelling schot in de roos 18 – De Eschmolen en de Stoommolen 19 – Korte berichten Stichting Twickel 21 – In memoriam Dirk Albert Klevering 21 – Korte berichten Stichting Twickel 22 – Agenda 23 – V.O.C. op Twickel 23 Foto voorpagina Jan Haverkate, voorzitter van het actiecomite ‘Geen S 23 – Spaar Twickel’, brengt barones Van Heeckeren van Wassenaer het nieuws dat de Staten van Overijssel het plan voor de aanleg van de weg hebben afgestemd.