pagina 2 herfst 1999

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vercniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: D. Bekkers G. F. Boreel W.H. van den Bosch H. Brilman J. Meijerink J. Mulder H. Spijkerman M. ten Thije Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Van de redactie Dit nummer van het Twickelblad is grotendeels gewijd aan de landbouw op het landgoed Twickel. Aanleiding is een onderzoek naar de problemen en toekomst- kansen van de landbouw door de leerstoelgroep Rurale Sociologie van de land- bouwuniversiteit Wageningen onder leiding van prof. Jan Douwe van der Ploeg en Rudolf van Broekhuizen in opdracht van de Stichting Twickel. Het onderzoek, dat onder meer bestond uit een groot aantal gesprekken met pachters, heeft geleid tot een landbouwbeleidsplan waarin op hoofdlijnen de toekomstperspectieven zijn aangegeven. Op het landgoed Twickel is de verwevenheid van landbouw, landschap en natuur groot. Dit heeft -zoals in vele gebieden met grote agrarische en landschappelijke waarden- geleid tot belangentegenstellingen en spanningen. Het eindrapport van de onderzoekers windt er geen doekjes om: tegenstellingen en verschillen in opvattin- gen bestaan nog steeds. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de problema- tiek veel gecompliceerder is dan veelal wordt gedacht. Natuurlijk is er de aloude tegenstelling tussen landbouw en behoud van natuur en landschap en bestaan er ver ­ schillen van opvatting tussen de Stichting Twickel en de pachterscommissie. Ook de betrokkenen in de landbouw zelf hebben uiteenlopende meningen. Wei of geen uitbreidingsmogelijkheid voorde intensieve veehouderij? Moeten vooral de grote- re bedrijven ontwikkelingsperspectieven worden geboden of moeten juist kleinere bedrijven worden gesteund? Welke betekenis moet aan de recreatie worden toege- kend als mogelijkheid om het boereninkomen te verbeteren? Om de problematiek ook voor niet-landbouwers te verduidelijken, zijn de onder- zoeksresultaten en aanbevelingen van Van der Ploeg en Van Broekhuizen zo helder mogelijk samengevat. Bovendien reageren pachterscommissie en Stichting Twic ­ kel op het rapport en vertellen enkele pachters over hun bedrijf. Essentieel in de aanbevelingen van de onderzoekers is het advies om te komen tot een betere communicatie tussen pachters en stichting. De stichting zal een helder landbouwbeleid moeten uitstippelen, ook waar het de praktische uitwerking betreft, zoals bij voorbeeld de toewijzing van vrijkomende grond. Hoe transparant het beleid echter ook is -zo stellen de onderzoekers- er zullen altijd mensen worden teleurge- steld. Bindende factor blijft ondanks vele tegenstellingen voor alle betrokkenen een mooi en leefbaar landgoed dat als eenheid moet blijven voortbestaan. Dit gemeen- schappelijk belang vormt het fundament waarop naar oplossingen kan worden gezocht voor lastige en ingrijpende beslissingen. De redactie wenst alle betrokke ­ nen veel wijsheid toe. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt f 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 april 1999 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren Losse nummers a f 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Grafisch bedrijf ve&es, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Jan Bengevoord IN DIT NUMMER – Naar nieuwe perspectieven voor boeren op het landgoed Twickel 3 – Gesprek met Herman van Koeveringe, Wolverlei 4 – Gesprek met Henk en Gerdien Janssen van erve Rikkerink, Deldeneresch 6 – Gesprek met Gerrit, Hanna en zoon Jan, Klein Peddemmors, Enter 8 – Reactie van de pachterscommissie 10 – Reactie van Stichting Twickel 12 – Verkoop produkten aan huis 14 – Openstelling op Open Monumentendag/De Breede Riet 15 – Het verborgen eilandje in de Breede Riet 16 – Lezers schrijven 18 – Vereniging Vrienden van Twickel 19 – Twickeldag 1999 20 Henk van Beem draagt voorzitterschap over aan Peter Bunge 21 In memoriam, Cornells Pieter de Jager 22 Stichtingsbestuur in Riidenhausen 23 Kruiden, rozen en idyllische plekjes 24 Korteberichten 26 Agenda 27 Erve Klein Peddemors. Foto: J. Mulder. Twickelblad 1999 Jrg. 9 no. 1 pag. 2