pagina 2 herfst 1994

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: D. Kievering J.W. Hakstegen H.en H. Zorn H. Kleerebezem E. Hoekstra J. Mulder Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490 AB Delden. Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Delden Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AA Delden Het Twickelblad wordt gratis toegezonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 20 gulden (inclusief het Twickelblad). De rogge achter de museumboerderij in de Twickelerlaan werd met de hand gemaaid en in schoven gezet. Foto: J. Mulder Van de redactie In dit nummer van het Twickelblad wordt uitgebreid aandacht besteed aan het recreatieplan van de Stichting Twickel. Het plan omvat een groot aantal ideeen om het landgoed ook voor de toekomst in de huidige toestand te behouden. Dat is nodig, want de massale recreatie rukt in heel Twente op. Steeds meer mensen trekken er op uit, willen genieten van de Twentse natuur en tonen belangstelling voor het culturele erfgoed. Feitelijk is deze ontwikkeling alleen maar toe te juichen. De massale belangstelling maakt duidelijk dat het behoud van natuur en landschap op onder meer landgoed Twickel geen elitaire aangelegenheid is van geitewollensokkenfiguren of wereldvreemde monumentenfreaks. Toch kleven aan de massale toeloop nadelen. Deze moeten tijdig worden onderkend en aangepakt om te voorkomen dat in de toekomst nog grotere ingrepen nodig zijn. Voorbeelden van (te) laat ingrijpen met alle desastreuze gevolgen van dien liggen voor het oprapen. Wat blijft bijvoorbeeld over van de schoonheid van de watermolens op Twickel als de directe omgeving langzaam maar zeker in een grote parkeerplaats wordt omgetoverd. Want het zijn veelal de mooiste plek- jes die in een zee van geparkeerd blikdreigen te verdrinken. Dat is niet in het belang van de Stichting Twickel, maar ook niet in dat van de recreant. Het aanleggen van parkeerterreinen aan de rand van het landgoed is dan ook een modeme beleidsmaatregel, waarbij trekpleisters wandelend of fietsend kunnen worden aangedaan. Waardoor nog iets van de rust en ruim- te van het landgoed overblijft. Ook moet iets worden gedaan aan het belangenconflict tussen automobi- listen die het landgoed doorkruisen en wandelaars/fietsers.Twickel kiest voor de laatste groep, omdat fietsen en wandelen nu eenmaal beter bij het landgoed past dan filerijden op landwegen door natuurge- bieden. Het verkeersluw maken van het landgoed vraagt durf, inzet en creatief denken van de verant- woordelijke bestuurders. Het is te hopen dat die medewerking er ook daadwerkelijk komt. Een ander al bij voorbaat succesvol recreatief initiatief is museumboerderij De Wendezoele. Vele men ­ sen hebben de weg al gevonden naar dit museum dat bezoekers aan de Twentse landbouw van voor de agrarische revolutie van de jaren ‘50 wil laten proeven en ruiken. Deze recreatieve voorziening past uit- stekend op het landgoed, omdat het de bezoekers de belangrijke rol van de landbouw bij de totstandko- ming van het landschap laat zien. Het bestuur van de Stichting Wendezoele, de vrijwilligers, de spon- soren en zeker ook de bewoner van Erve Brinkate kunnen trots zijn op dit prachtige landbouwmuseum. J.B. Inlevering kopij: voor 15 november 1994 IN DIT NUMMER Losse nummers verkrijgbaar bij de Recreatieplan 3 VW-Delden en de ~ IJsvogeltentoonstelling 5 firma Vriezekolk in Delden. – Museumboerderij De Wendezoele 6 – Fotografereninde schuiltent 10 Tekstvervaardiging, Lay-out en — Boekbespreking: Kadastrale Atlas 13 druk: – Tentoonstelling Zoutmuseum 13 VanderLoeff/Drukkers b.v., — Twickeldag 1994 14 Enschede. – Watertoren 100jaar 16 ISSN 0927-6548 – De brandwacht op de watertoren 22 – Herinnering aan dominee Franfois Haverschmidt 24 – Korte berichten 26 – Omamenten van de watertoren 28 Foto voorpagina: Vrijwilligers van museumboerderij De Wendezoele ruslen uit na het maaien van de rogge. Foto: J. Mulder