pagina 19 zomer 2009

Beste Vrienden, Velen van u zijn woonachtig in de gemeen- te Hof van Twente, een van de mooiste ge- meentes van Nederland door zijn natuur, landschap, rust en varieteit. De parel in de kroon is natuurlijk het landgoed Twickel waar natuur en historic samenkomen. Velen, vooral zij die woonachtig zijn in Del- den, zien Twickel bij wijze van spreken als hun achtertuin en maken hun regelmatige wandelingetje door kasteellaan, overpark ofwat verder door de uitgestrekte landerijen en bossen. Inwoners van Delden: weest u bewust van uw zegeningen! Ook elders in de gemeente Hof van Twente en wel specifiek in Coor, hebben inwoners zo’n prachtige achtertuin waar zij regelmatig de hond uitlaten, wandelen of fietsen om te genieten van de stilte en openheid in de Herikervlier en Herikermeene, de prachtige weidse overgang naar de Herikerberg. Terwijl in Twickel met diverse partijen (provincie- regio-waterschap-omliggende gemeentes) het Pact van Twickel wordt gesloten om de pracht van Twickel toekomstgericht verder te versterken en te ontwikkelen, dreigt in Goor een andere parel van natuur en landschap verloren te gaan omdat de ontwikkeling van een groot bungalowpark met golfbaan daar gewenst wordt geacht door de gemeente. De gemeente Hof van Twente heeft recent het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Hof van Twente” ter visie gelegd, ook al heeft Provinciale Staten geadviseerd de planontwikkeling te stoppen. De Vereniging Vrienden van Twickel is lid van Stichting De Groene Hof, het samenwerkings- verband van IVN Markelo, NIVON Goor, Natuur en Landschap Diepenheim, IVN Diepenheim en VVT. St. De Groene Hof is vanaf het begin tegen de ontwikkeling geweest van dit bungalow- park ten koste van zo belangrijke natuur en landschap waar de gemeente Hof van Twente om bekend staat en waarvan in dit geval zoveel inwoners van Goor genieten. Helaas! De inwoners van Goor dreigen straks hun unieke achtertuin te verliezen als gemeente en projectontwikkelaars dit plan doorzetten en niet worden gestopt. De Vereniging Vrienden van Twickel zal via St. De Groene Hof proberen deze ernstige aanslag op natuur en landschap af te wen- den en trekt daarbij op met diverse andere partijen, zoals de Vereniging Verontruste Burgers (VVB) en Natuur en Milieu Over- ijssel (NMO). Men zou kunnen spreken van een Pact van Goor, een pact tegen de waan van de dag. Inwoners van Goor: weest u bewust van uw bedreigingen! Albert Kienhuis Dejaarlijkse VriendenDag (voorheen Twickel- dag) is in verband met de grote belangstelling op tu/ee dagen gehouden. Op zaterdag 18 en 25 april werd koers gezet naar het Duitse grens- gebied, waar allereerst Schloss Raesfeld (foto) werd bezocht. Na een wandeiing rond deze prachtige waterburcht verplaatsten we ons naar het Textielmuseum in Bocholt, voor een rond- leiding en warme lunch. Beide zonnige dagen werden afgesloten met een bezoek aan Schloss Ahaus. Ook dit jaar waren we stipt op tijd terug in ons vertrouwde Delden. Tot volgendjaar! Regenwater stroomt heel langzaam van de hogere delen naar het laagste punt: het ven, en treedt daar uit (kwel) . Daarbij neemt het water stoffen zoals calcium uit de grond mee naar het ven waardoor verzuring wordt tegengegaan (buffering). Om verzuring en verdroging tegen te gaan, adviseerde Andr6 Jansen de waterafvoer te verminderen en veel bomen te kappen. De Twickelervaart is minder diep gemaakt d.m.v. keileem en dammen. Sloten en greppels werden ge- dempt of minder diep gemaakt. Voedselrijke en zure lagen op de heide en in de vennen werden verwijderd. Toen de bioloog in 2001 terug kwam, bleek dat het water van het Schijvenven nog te zuur was. Na uitgebreid onderzoek samen met de Hogeschool Van Hall Larenstein adviseerde hij een deel van het venwater af te voeren om de kwelstroom te versterken en de geheel verzuurde hogere delen na plaggen te bekalken. Zo kan meer calcium in het venwater komen, verzuring worden verminderd en een normale zuurgraad van 5 tot 6 worden bereikt. Inmiddels is een oppervlakkige aanvoer aangelegd en zullen de resterende greppels worden gedempt. Door vermindering van de uitstoot van zwavel en stikstof sinds 1990 is de zuur ­ graad van het venwater trouwens al iets ge- stegen, deze bedraagt nu 4,5. In het Schijvenven groeien nu 15 zeldzame planten o.a. Witte Snavelbies, Bruine Snavel- bies, Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Kleine Zonnedauw, Gewone Veenbies, Vlot- tende Bies, Wilde Gagel, Moerashertshooi, Oeverkruid en diverse zeldzame veenmos- sen. Verder vallen Veenpluis, Gewone Dop- hei, Knolrus, Egelboterbloem en Holpijp op. Er is weer een grote variatie in het landschap, zodat ook veel soorten dieren hier kunnen leven. We waren alien onder de indruk van dit grote succes en ook van de enthousiaste wijze waarop de heer Jansen ons rondgeleid heeft door dit terrein, dat normaal niet toe- gankelijk is. Deze gedetailleerde kennis over de water- huishouding in relatie tot flora en fauna en de gevolgen van ingrepen is pas in de afgelopen decennia verkregen. Ons land loopt hiermee voorop in de wereld! Het is te waarderen dat Twickel hiervooreen zeer deskundige adviseur aanstelde. Derk Rouwhorst, voorzitter Activiteitencommissie.