pagina 19 zomer 2006

Twickel NC Nieuwe se Het Kreeftengat en het bergje in net bos Tijdens de algemene ledenvergadering op 22februari 2006 heeft Jan Hakstegen reglementair afscheid genomen als secretaris van de Vereniging en het secretariaat overgedragen aan Paul Koppen de Neve. De in Bandoeng geboren Paul wooni al 25 jaar in Twente. Op 5 januari 1947 zag Paul Het levenslicht in Bandoeng, de deftigste stad van het toenmalige Nederlands-lndie. Nog heden ten dage heeft de stad met zijn brede la- nen, grote koloniale landhuizen en statige overheidsgebouwen een zekere allure. De Paul Koppen de Neve: “Twickel is een uniek landgoed". beroemde Javaanse postweg van Daen- dels liep vroeger dwars door de stad. Niet lang na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949, keerde het gezin terug naar Nederland met de SS Dorchester van de rederij Atlantic, Gulf and West Indies SS Co. Van Bandoeng, de reis en de aankomst in Amsterdam kan Paul zich weinig meer her- inneren. Na de middelbare school begon hij in 1965 met de studie Technische Na- tuurkunde aan de Technische Hogeschool Delft.. Na zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine aanvaardde Paul in 1975 een baan bij Akzo Zout Chemie Divisie op de technologische afdeling van de locatie Hengelo. in 1979 streek hij voor een jaar neer bij Akzo’s zoutfabriek op Bonaire. Daarna volgde een periode als bedrijfsleider van de VC fabriek in de Botlek. In 1985 ging hij weer naar Hengelo als Productie Manager Chemi- sche Bedrijven Oosten West. Na zijn Ho- lec avontuur (1987-1990) was Paul tot 2000 directeur van elektriciteitsproducent UNA in Utrecht. Sindsdien heeft hij een eigen bureau ‘Ener ­ gy & Consultancy Services’ dat elektrici- teitsbedrijven adviseert. De nieuwe secretaris kent het landgoed Twickel goed. Paul, getrouwd en drie kin- deren, geniet tijdens zijn wandelingen van Twickels prachtige eikenbossen, paden en lanen. Paul, met een glimlach: “Wat heb- ben onze beide jongens in het verleden rond Twickel veel kattenkwaad uitge- haald”. De drijfveervan de kersverse secretaris om tot het bestuur van de Vrienden toe te tre- den is, om samen met de Vrienden, een steentje bij te dragen aan het behoud van dit unieke landgoed. De Duitse land- schapsarchitect E. Petzold, die hier werkte van 1885-1891, noemde Twickel “Ein Mus ­ ter Europa’s”. Helmig Kleerebezem Midden in het Twickelse bos ligt temidden van beuken en rododendrons een waterkom die deeI uitmaakt van de Oelerbeek. Deze beekverbreding ligt aan de voet van een bergje op een eiland van waar de wandelaar uitziet op de twee armen waarin de beek zich hier splitst met daarachter de nabij gelegen Twickelervaart. De door het water onderbroken wandelpaden worden door drie bruggetjes met elkaar verbonden. Tijdens de enkele jaren geleden uitgevoer- de sanering van de vervuilde beekbodem is de dichtgeslibde waterkom weer in zijn oude glorie hersteld. ‘Het Kreeftengat’ de naam die de kom draagt, verwijst nog naar het vroegere gebruik ervan. Een kreeft is een jonge eik, die op twee tot driejarige leeftijd verpoot werd. Voordat de eikjes de grond weer ingingen lagen ze hier een tijdje in het water. De wandelende dominee Craandijk wist in zijn in 1876 uitgegeven boek nog te vermel- dend dat het bergje eens plaats had gebo- den aan de rijke en beroemde menagerie van de ‘pluimgraaf of‘faisantier’, die hier niet alleen de fazanten verzorgde maar de ‘vermoeiden en dorstenden wandelaar ver- schafte wat deze in redelijkheid verlangde’. Aafke Brunt ‘Het Kreeftengat’.