pagina 19 zomer 2002

Vereniging Vrienden van Twickel Jaarverslag 2001 Algemeen Helaas moet worden geconcludeerd dat de gevaren door aantasting van het landgoed Twickel ook in het jaar 2001 nog steeds aanwezig waren. Kwamen de bedreigingen voor de Zenderense Es aanvankelijk van de mogelijke aanleg van het Regionaal Bedrijventerrein, nadat deze aanleg zich meer richtte op Almelo-Zuid, heeft de gemeente Borne zich als nieuwe gegadigde gemeld. Het bestuur heeft zich, zowel mondeling als schriftelijk, hier- tegen met klem verzet. Vanzelfsprekend is dit steeds gebeurd in overleg met de Stichting Twickel. Provincie en Rijkswaterstaat hebben plannen om de N 742, de Bornsestraat, tot een erfontsluitingsweg, dus verkeersluw te maken. De besprekingen hierover zijn enige malen door vertegenwoordigers uit ons bestuur bijgewoond. De definitieve uitwerking zal nog volgen. Ook de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening heeft regel- matig de aandacht van het bestuur gehad. Onze schrifte- lijke readies hierop zijn in Den Haag meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van de Nota, die in de loop van dit jaar verscheen. Ons commentaar, dat te veel wordt over- gelaten aan besluitvorming van lagere overheden, blijft bestaan. De landbouw neemt binnen het landgoed nog steeds een zeer belangrijke plaats in. Deze sector heeft in het afgelopen jaar vele grote problemen gekend. Niet alleen de dreigende bedrijfssluitingen, ook het uitbreken van de mond- en klauwzeercrisis hebben veel boeren in moeilijkheden gebracht. De Vereniging kon weinig anders doen dan alle landbouwers binnen het landgoed door middel van een brief een hart onder de riem te steken. Naar wij hebben vemomen is deze kleine bijdrage onzerzijds positief gewaardeerd. Onze relatie met ‘De Groene Hof’ is goed te noemen. Twee van onze leden hebben zitting in het bestuur. Helaas konden enkele schoningsdagen niet doorgaan wegens gebrek aan deelnemers. Getracht wordt deze nu in groter verband onder te brengen in landelijke natuurbe- heersdagen, die in onze provincie georganiseerd worden door het Landschap Overijssel. De eerste natuurbeheers- dag op 17 november j.l. was matig geslaagd. Leden Konden wij vorig jaar melden dat ons ledenbestand tot 1200 was gestegen, thans bedraagt ons ledental 1275. Een flinke stijging vond plaats als gevolg van de tentoonstel- ling ‘Alles even groot, even vorstelijk’, die in mei/juni in het kasteel over 800 jaar familie Van Wassenaer werd gehouden. Meerdere leden van onze vereniging hebben hieraan daadwerkelijk bijgedragen. Opvallend is, dat onze leden niet alleen uit de regio komen, maar uit het hele land, zelfs uit het buitenland. Twickelblad Door de vele problemen die het op tijd verschijnen van het Twickelblad steeds opleverde, is de redactie over- gestapt op een andere drukker. Dit betekende wel een Op de Twickeldag konden de leden ook een wandeling maken over de Breede Riet. Foto v. Y. Rieschke.