pagina 19 winter 2011

Lanen Overpark hersteld en verjongd Ceholpen door het prachtige najaarsweer is de bosploeg van Twickel begonnen met de werkzaamheden in het Overpark. Volgens een ontwerp van landschaps- architect Michael van Cessel wordt er een ‘nieuwe’ laan aangelegd. Ook de Kooidijk en een gedeelte van de Twickelerlaan worden verjongd. De Twickelerlaan is eerder verjongd. Defoto’s laten situaties in 1993, 2001 en 2011 zien. 2001 Het meest in het oog springend is het in ere herstellen van de laan die vanaf de eikel- schuur door het parkbos richting Oelerbeek loopt. Bij de overgang van de formele park- aanleg (rechte geometrische lijnen) naar het landschappelijke park (vloeiende natuurlijke lijnen) was deze verbinding verdwenen. Aan weerszijden van het drie meter brede wan- delpad wordt een dubbele eikenrij geplant. De bosploeg heeft ruimte gemaakt en de lijn uitgezet. Als het weer goed blijft, staan de bomen er voor de kerst in. De laan krijgt de naam Eysincsdijk, vernoemd naar het huis dat Herman van Twickel in 1347 kocht en daarmee de kiem van het huidige landgoed Twickel legde. De naam Eysincsdijk is te vin- den op een oude kaart in het archief. Het geeft aan dat het net als de Kooidijk een ver- hoogd weglichaam door het dal van de Aze- lerbeek is, die tot het huis Eysinc behoorde. De Kooidijk (en in het verlengde hiervan het Bornsevoetpad) krijgt meer het karakter van een laan. Besloten is hier geen eiken te plan- ten. Dat zou te veel oude bomen kosten. Door te kiezen voor beuken, die beter tegen schaduw kunnen, kunnen gezonde bomen blijven staan. Ook wordt een deel van de Twickelerlaan verjongd. In dit deel tussen het kasteel en erve Braamrot is het laan- beeld bijna verdwenen. In het verleden zijn hier uit veiligheidsoverwegingen bomen geveld. Dit wordt het zesde stuk van de Twickelerlaan dat Twickel sinds 1993 heeft verjongd. In een volgende fase worden langs de Twic ­ kelerlaan, parallel aan de Rondweg, bomen verwijderd. Hierdoor wordt het Overpark visueel minder in tweeen gesneden. Uit flora en faunaonderzoek is gebleken dat vleermuizen deze laan gebruiken om van Delden, waar ze overnachten, naar hun jachtgebied in deTwickeler bossen te trek- ken. Door aan de andere zijde van de Rond ­ weg, langs de Hengelosestraat, een rij eiken te planten wordt het park op de juiste wijze begrensd en behouden de vleermuizen hun trekroute. Hans Cierveld 1993 2001 2011 2011