pagina 19 winter 2001

Bouwvergunning voor het nieuwe Hof te Dieren Tekening van H.J. Henket voorde uitvoering van de Noordgevel. N a jarenlange voorbereidingen heeft het gemeentebestuur van Rheden onlangs de bouwvergunning verleend voor de bouw van het nieuwe hoofdgebouw van het Hof te Dieren. Het wordt een modem gebouw dat ruimte biedt aan tien royale appartementen verdeeld over drie ver- diepingen. De voorgenomen bouw van een appartementen- complex in het park van het Hof te Dieren was reden voor de Gemeente Rheden een informatiebijeen- komst te organiseren voor omwonenden. De belang- stelling hiervoor was groot. Een historische plek, dat kunnen we rustig stellen want hier had stadhouder Willem III reeds een huis laten bouwen, dat in 1795 is afgebrand. Bijna drie decennia later verrees een nieuw landhuis, dat tijdens de tweede wereldoorlog is afgebrand. De over- gebleven mine werd eerst in 1965 gesloopt. In zijn inleiding wees rentmeester A. Schimmel- penninck op de ontstaansgeschiedenis van het fraaie landschapspark. Dit is aangelegd rond de centrale huisplaats dat wil zeggen het hoofdgebouw vormde de spil van het park. Zonder hoofdgebouw is het park in zekere zin doelloos. Het herstel van het park moet volgens het stichtingsbestuur dus samengaan met herstel van de woonfunctie. Dit biedt tevens een extra fmanciele basis voor het beheer van het park in de toe- komst. Er is uitvoerig gediscussieerd over de vraag wat voor soort gebouw er moest komen te staan. In de oude trant van weleer of iets van de huidige tijd. Uiteindelijk is besloten na onder meer adviezen te hebben ingewonnen van de rijksbouwmeester en con- tacten met het architectenburo Hubert Jan Henket voor het laatste te kiezen. Een modem gebouw op exact dezelfde plaats waar het voormalige landhuis heeft gestaan. Dit werd met name ingegeven doordat in de directe omgeving hiervan geen enkel oud gebouw te zien is en bovendien doordat we niet de vrees moeten hebben dat een modern gebouw niet zou passen binnen het romantische 19e eeuwse landschapspark. Er komt een complex met tien woningen waarvan vier op de begane grand, vier op de eerste etage en twee op de tweede etage. De appartementen op de begane grand en op de eerste etage hebben elk een oppervlakte van 200 m 2 en de appartementen op de tweede etage een oppervlakte van 250 m Het geheel is zo ingericht dat men midden op de gang tussen de verschillende appartementen een prachtig doorzicht heeft op de vijver. Mevrouw Wirtz van het architectenburo Hubert Jan Henket benadrukte dat horizontale lijnen in het gebouw de overhand hebben. Door de buitengevel meer naar binnen aan te brengen worden aan alle kanten overdekte terrassen verkregen, die vooral op de tweede verdieping erg ruim zijn. Landschapsarchitect Van Gessel betoogde dat hij bij zijn werkzaamheden uit zal gaan van de inzichten van de vroegere landschapsarchitecten Zocher en Petzold en derhalve het park zal herinrichten in Engelse sfeer. Een en ander zal zodanig geschieden dat men tijdens de wandeling door het park af en toe doorkijkjes heeft naar het nieuwe hoofdgebouw. Het park is vooral bestemd voor de nieuwe bewoners. Dagelijkse openstelling voor het publiek zou te sterk afbreuk doen aan de natuurwaarde ervan. Wei zal het park ook in de toekomst tenminste een keer per jaar open gaan voor het publiek bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag. Inmiddels heeft het college van B. & W. van Dieren op 11 September j.l. de bouw ­ vergunning verleend. Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat met de bouw van het complex zal worden begonnen zodra acht van de tien appartemen ­ ten zijn verkocht. Gerrit Aalderink